Programma 2022

Waarom doen we wat we doen en voor wie?

DorpsBelang behartigt de belangen van Eemnesser ingezetenen, door een gemeentelijk beleid, wat gericht is op behoud en waar nodig versterken van het dorpse leefklimaat in Eemnes.

Eemnes groeit geleidelijk en verjongt door haar aantrekkelijke en bereikbare ligging, en door haar aantrekkelijke dorpse karakter. Ons streven is om deze verandering zo goed mogelijk te sturen zonder afbreuk te doen aan ons dorpskarakter. DorpsBelang wil, binnen de wettelijke mogelijkheden, de doorstroom van Eemnessers binnen Eemnes faciliteren.

Hoe doen we, waar we voor staan?

Naast punten voor de komende raadsperiode, gelden voor DorpsBelang een aantal algemene uitgangspunten, die weergeven met welke maatschappelijke grondhouding wij in de lokale democratie staan.

Lokale Overheid

Uitgangspunt is dat de gemeentelijke overheid er is voor alle inwoners en het algemeen belang moet dienen. Het algemeen belang gaat dus vóór het individuele belang. Daarmee onderscheiden wij ons van andere partijen, die vaak aan een bepaalde groep in de samenleving gelieerd zijn. Wij zijn dan ook niet een traditionele politieke partij die `links` of `rechts’ is, maar een groepering die er is voor Eemnessers van alle gezindten en zich ook zo wil organiseren. Onze binding is de zorg voor het dorp Eemnes, en wat daarvoor nodig is.

Kleinschaligheid

Kleinschaligheid is een leidend principe in ons politieke denken. Dit principe slaat natuurlijk in de eerste plaats op het dorp zelf, maar helpt ook om standpunten op andere gebieden te vormen.

Groen

DorpsBelang hecht zeer aan een groene leefomgeving, in de wijk en in de polder. Het landschappelijke willen wij beschermen en versterken waar dit mogelijk is.

Dorpscultuur

De dorpse cultuur vormt een van de aantrekkelijke eigenschappen van Eemnes. Deze cultuur dient te worden beschermd en waar mogelijk te worden versterkt. Nieuwe ontwikkelingen moeten aan deze cultuur worden getoetst en zo nodig worden bijgestuurd.

Raadplegen inwoners

Wij zijn een lokale partij met een eigen signatuur. De burger mag dan ook verwachten dat wij de gemeente volgens die signatuur, zullen besturen. Toch kan het zijn dat er in een raadsperiode (nieuwe) vraagstukken opkomen, waarover vooraf geen oordeel is gevormd. In die gevallen kan raadpleging van de bevolking wenselijk zijn. Daarnaast zullen wij via buurtschouwen of enquêtes de bevolking zoveel mogelijk betrekken bij het te voeren gemeentelijk beleid.


DorpsBelang heeft haar partij programma voor 2022 – 2026 opgedeeld in 4 overzichtelijke thema’s

Omgeving

Wij moeten buitengewoon zuinig omspringen met onze natuurlijke omgeving. Eemnes heeft in meerdere opzichten een uiterst aantrekkelijke ligging. De ligging aan de grens van de Randstad heeft tot gevolg dat er een constante druk is om de in Eemnes aanwezige ruimte te gebruiken voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Bereikbaarheid

Eemnes is een belangrijke locatie in de regio, aantrekkelijk om je te vestigen. Dit betekent dat Eemnes bereikbaar moet blijven voor bewoners, hulpverleners, het aan en uit leveren van goederen, toerisme en bezoekers. Tegelijkertijd dient sluipverkeer te worden ontmoedigd. Naast het autoverkeer dient voldoende aandacht te zijn voor het fietsverkeer.

Duurzaam

De maatschappij moet toe naar een circulaire economie en een duurzaam economisch model. Het gebruik van energie moet worden verminderd en energie moet duurzaam worden geproduceerd. Isolatie van gebouwen is nog steeds een efficiënte manier om energie te besparen. Op dit moment lijkt gebruik van geothermie (aardwarmte) voor onze regio een goede oplossingsrichting.

Bestuurbaar

De beste manier om aan de doelstelling van DorpsBelang te werken, is deel te nemen aan het college. Op dit moment wordt geen keuze uitgesproken voor een mogelijke coalitiepartner. DorpsBelang zal samenwerken met elke partij waar onze doelstelling mee kan worden gerealiseerd en een stabiel gemeentelijk bestuur mogelijk is.