Bereikbaarheid

Eemnes is een belangrijke locatie in de regio, aantrekkelijk om je te vestigen. Dit betekent dat Eemnes bereikbaar moet blijven voor bewoners, hulpverleners, het aan en uit leveren van goederen, toerisme en bezoekers. Tegelijkertijd dient sluipverkeer te worden ontmoedigd.

Naast het autoverkeer dient voldoende aandacht te zijn voor het fietsverkeer. Inrichting en veiligheid zijn de uitgangspunten voor de verkeersoplossingen. Mogelijke obstakels in bestaande en nieuwe fietsroutes dienen te worden aangepakt.

In ons programma richten we ons bij het thema bereikbaarheid op:


Openbaar Vervoer

  • DorpsBelang wil de bestaande, provinciale, busverbindingen laten voortbestaan.
  • DorpsBelang is blij met het creëren van de halteplaats aan de A27 voor de regionale buslijnen. Hiermee wordt een regelmatige en snelle verbinding naar Huizen, Amsterdam, Utrecht en Hilversum mogelijk. Deze halteplaatsen moeten zo goed mogelijk bereikbaar zijn (lopend en per fiets), waarbij de overlast voor omwonenden beperkt wordt.

Wegen en verkeer

De dorpsstructuur laat geen grootschalige verkeersoplossingen (bv rotondes) toe in het centrum van het dorp. Het karakter van ons dorp dient te blijken uit een hierop aangepaste inrichting. Uitgangspunten zijn daarbij:

  • DorpsBelang is voorstander om het verkeer zoveel mogelijk te spreiden over alle bestaande oost- west verbindingen.
  • Knelpunten in de Singels dienen te worden opgelost, zodat ook zwaar verkeer gebruik kan maken van deze verbindingen, en de Laarderweg zoveel mogelijk wordt ontlast.
  • Dorpsbelang wil een blijvende aandacht voor de ontsluiting van de woonbuurten, waarbij de overlast op doorgaande wegen minder moet worden.
  • Bij verdere uitbreiding in Eemnes moet opnieuw gekeken worden naar veilige bereikbaarheid van de nieuwe wijken.
  • Dorpsbelang toetst nieuwe plannen aan onze uitgangspunten.