Bestuurbaar

De beste manier om aan de doelstelling van DorpsBelang te werken, is deel te nemen aan het college. Op dit moment wordt geen keuze uitgesproken voor een mogelijke coalitiepartner. DorpsBelang zal samenwerken met elke partij waar onze doelstelling mee kan worden gerealiseerd en een stabiel gemeentelijk bestuur mogelijk is.

In ons programma richten we ons bij het thema Bestuurbaar op:


Bestuur

 • DorpsBelang vind dat bewoners meer moeten worden ingeschakeld bij de besluitvorming binnen de gemeente. Burgers moeten voldoende ruimte krijgen om hun mening te geven over plannen in het dorp. De uitkomsten van dit overleg moet serieus worden genomen en in de besluitvorming tot uitdrukking komen. Het draagvlak van de bevolking is cruciaal en maatgevend.
 • DorpsBelang zal genomen besluiten beter bewaken op voortgang en uitvoer volgens afspraken.

Gemeentelijke samenwerking

 • De voor DorpsBelang essentiële waarden, het dorpskarakter en het landschap, kunnen het beste bewaard blijven door vast te houden aan gemeentelijke zelfstandigheid. DorpsBelang is dan ook geen voorstander van gemeentelijke fusie op dit moment.
 • Gezien de schaal van de gemeente blijft een goede samenwerking met andere gemeenten noodzakelijk.
 • DorpsBelang kiest voor gemeentelijke samenwerking om een goede, duurzame dienstverlening naar de burgers te kunnen leveren

Economische Zaken

 • Voorzieningen die zich de komende jaren aandienen, zullen altijd getoetst moeten worden aan de dorpse uitstraling en landschappelijke waarden.
 • Dorpsbelang vindt dat de agrariërs zeer belangrijk zijn voor het behoud van de polder in zijn huidige staat. Bebouwing, om de agrarische functie van de bestaande bedrijven te versterken, moet dan ook mogelijk zijn. Overige bebouwing moet uit de polder worden geweerd.
 • Vanuit het oogpunt van Ruimtelijke Ordening (RO) dient de buitengrens (meest zuidelijke grens) van het bedrijventerrein in de Zuidbuurt gelijke tred te houden met die van de woningbouw.
 • Het terrein van de voormalige Ocriet fabriek ligt al enige jaren braak. Dorpsbelang meent dat op deze plek in beperkte mate woningbouw mogelijk is. Deze woningbouw moet passen in het landschap. Er dient wel een goede verkeersafwikkeling te komen.

Financiën

De geldelijke middelen worden opgebracht door alle burgers samen. Er is dan ook alle reden om daar zorgvuldig mee om te gaan. We zullen dan ook terughoudend omgaan met de beschikbare middelen. Alle uitgaven zijn bestemd voor het algemeen belang.

 • DorpsBelang vindt dat een OZB-verhoging alleen als uiterst middel gehanteerd mag worden, als dit noodzakelijk is door het gestegen voorzieningen niveau.
 • DorpsBelang vindt dat de gemeente actief zal moeten blijven nagaan of investeren en samenwerken met andere gemeenten (dus niet uitsluitend Laren en Blaricum) kostenbesparingen en verbetering kan opleveren.
 • Uitgroei van de gemeente met de bedoeling om extra inkomsten te genereren vindt DorpsBelang zeer ongewenst.
 • De gemeentelijke leges moeten in principe volledig kostendekkend zijn.