Omgeving

De dorpse cultuur vormt een van de aantrekkelijke eigenschappen van Eemnes. Deze cultuur dient te worden beschermd en waar mogelijk te worden versterkt. Nieuwe ontwikkelingen moeten aan deze cultuur worden getoetst en zo nodig worden bijgestuurd.

Wij moeten buitengewoon zuinig omspringen met onze natuurlijke omgeving. Eemnes heeft in meerdere opzichten een uiterst aantrekkelijke ligging. De ligging aan de grens van de Randstad heeft tot gevolg dat er een constante druk is om de in Eemnes aanwezige ruimte te gebruiken voor woningbouw en bedrijventerreinen. Nieuwbouw is mogelijk, alleen direct grenzend aan bestaande woonwijken in de Noord- en Zuidpolder. Door een grote
grondaankoop zal er eerst jaren in de Zuidpolder worden gebouwd.

Ons streven, het dorpskarakter te bewaren, laat deze activiteiten maar beperkt toe.

In ons programma richten we ons bij het thema Omgeving op:


Omgeving

 • DorpsBelang is voorstander van een streng ruimtelijk beleid. Slechts waar er nadrukkelijk niet aan te ontkomen valt (zoals opvang van de natuurlijke bevolkingsgroei en een beperkte uitgroei van het bedrijventerrein), zullen wij aan ruimte vragende activiteiten meewerken.
 • DorpsBelang vindt dat de groene buffers zoals tussen Wakkerendijk / Meentweg en Noordbuurt / Zuidbuurt onbebouwd moeten blijven. Dit geldt ook voor de bestaande doorzichten langs deze wegen.
 • Voor de buitengebieden wordt een landschappelijk verantwoord beleid gevoerd.
 • De bebouwing dient zich aan te passen aan het landschap en niet omgekeerd. Ook groen binnen de bebouwde kom wordt beschermd

Wonen

 • DorpsBelang wil op verantwoorde wijze aan bijdragen aan de grote behoefte aan woningen, door het volgen van de landelijke norm voor woninguitbreiding.
 • De positie van Eemnesser woningzoekenden wordt hierbij versterkt door gemeentelijke steun voor starters. Hierbij wordt als inkomensgrens, de landelijke ontwikkeling van de gemeentegarantie gevolgd.
 • Nieuwbouw is mogelijk, alleen direct grenzend aan bestaande woonwijken.
 • Het type te bouwen woningen dient aan te sluiten bij een evenwichtige opbouw van zowel de bevolking als het karakter van Eemnes.
 • DorpsBelang zal met onze uitgangspunten komende uitbreidingsplannen beoordelen en waar nodig aanpassen.
 • Er moet extra aandacht zijn voor de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en sociale koopwoningen voor jongeren en starters.
 • DorpsBelang wil maximaal inzetten op de doorstroom mogelijkheid om Eemnesser woningzoekenden te laten wonen in de eigen gemeente.
 • De scheiding tussen wonen en zorg, die enkele jaren geleden is ingezet, zet zich voort. DorpsBelang is voorstander van kleine woon/zorg combinaties (zoals bv Happy Home).

Openbare orde, veiligheid en handhaving

 • Uitgangspunt voor DorpsBelang is dat de inwoners zich veilig moeten voelen in Eemnes.
 • DorpsBelang vindt dat niet alleen de gevolgen van onveiligheid, maar ook de oorzaak hiervan aandacht van het gemeentelijk beleid verdient.
 • Aandacht moeten die plekken krijgen die door de burger als onveilig worden ervaren.
 • DorpsBelang wil eigen BOA’s in BEL verband.
 • DorpsBelang ondersteunt de noodzakelijke professionalisering van de Brandweer in Eemnes zonder dat dit ten koste mag gaan van de huidige vrijwilligers.

Natuur en milieu

 • De leefomgeving dient bij te dragen tot een gezond leven, dat betekent actieve overheidsverantwoordelijkheid voor het terugbrengen van geluidsoverlast en luchtvervuiling.
 • DorpsBelang wilt natuur- en milieueducatie oppakken met de scholen waarbij leerlingen betrokken worden bij natuur- en milieuprojecten in het dorp, zoals de vogelkootjes ter bestrijding van de eikenprocessierups, of zwerfafval punten, bijenkasten, bloem en plant locaties.
 • DorpsBelang staat voor het terugdringen van de door de Eemnesser gemeenschap veroorzaakte CO2.
 • DorpsBelang ondersteunt initiatieven om bewoners gezamenlijke verantwoordelijkheid te geven voor het herinrichten en beheer van een stuk openbaar groen rond hun woningen samen met hun buren om hun omgeving groener en aantrekkelijker te maken.
 • Openbare voorzieningen (gemeentehuis, scholen, winkels, etc) dienen vooral goed en veilig bereikbaar te zijn per fiets. Dit geldt ook voor nieuw aan te leggen openbare voorzieningen.
 • DorpsBelang staat voor het behoud van het huidige, open karakter van de polder. Dit betekent dat uitsluitend agrarische bebouwing bij bestaande bedrijven mogelijk is
 • Speciale aandacht moet uitgaan om daar waar het mogelijk is te komen tot een corridor voor flora en fauna.
 • Er zijn goede ervaringen opgedaan met het houden van een wijkschouw, om de buurt te betrekken bij herinrichting van hun wijk. DorpsBelang wil dit goede systeem doorzetten.
 • DorpsBelang vindt dat mede door de klimaatsverandering, wateroverlast in delen van de oude kern verder afgerond dient te worden.
 • DorpsBelang zal actief meewerken aan het laten verdwijnen van de hondebelasting. Tot die tijd wil DorpsBelang de opbrengst van de belasting aanwenden voor onderhoud van de uitlaatveldjes

Onderwijs en welzijn

 • DorpsBelang wil er op toezien dat de bereikbaarheid van de scholen veilig genoeg is. Hiertoe moeten de “kindlinten” (stoeptegels die veilige routes aangeven) worden uitgebreid en hersteld.

Verenigingsleven

 • DorpsBelang vindt dat verenigingen zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen draaien, zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke financiële bijdragen.
 • DorpsBelang vindt het nu zaak om zo goed mogelijk gebruik te maken van de voorziening in het Huis van Eemnes. DorpsBelang zal initiatieven in deze richting dan ook ondersteunen.

Jeugd

 • DorpsBelang wilt in gesprek blijven met de jongeren over Jongeren Ontmoetings Plekken (JOP).
 • DorpsBelang wil d.m.v. een actief gemeentelijk beleid, sportbeoefening en deelname aan het verenigingsleven stimuleren. Hier past wat ons betreft voor bepaalde doelgroepen ook gratis zwemlessen bij.

Ouderen

Het ouderenbeleid is erop gericht hen zo lang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten functioneren.

 • DorpsBelang vindt dat de woningvoorraad in Eemnes, goed moet aansluiten bij de kwalitatieve behoefte.
 • Woningen voor ouderen dienen zoveel mogelijk centraal in het dorp gebouwd te worden.

Recreatie en toerisme

 • DorpsBelang is voorstander van beperkte uitbreiding van de horeca, bij voorkeur in of rond het centrum. Te denken valt hierbij aan de locaties waarop al een horeca bestemming rust, alsmede aan of in de oude haven van Eemnes.
 • DorpsBelang is voorstander van kleinschalige recreatie, waarbij wandel-, fiets- en sportroutes kunnen bijdragen aan de mogelijkheden.

Sociale zaken en zorg

 • DorpsBelang wil mensen die niet meedoen aan het arbeidsproces, daar op de een of de andere manier bij betrokken worden bijvoorbeeld door samenwerking met andere organisaties (denk aan Kringloop) te stimuleren.
 • DorpsBelang wil nagaan of lokale zorg deels met vrijwilligers kan worden ingevuld. Taken waar we aan denken zijn boodschappen doen, ontlasten van mantelzorgers en kleine klusjes in huis. DorpsBelang wil daarvoor wel begeleiding van professionele krachten, die samen met de vrijwilligers aan de slag kunnen gaan.

Statushouders

 • DorpsBelang is voor uitvoering van het landelijk gevoerde beleid voor wat betreft het (naar rato van het inwoneraantal) huisvesten van asielzoekers met een verblijfstatus. Huisvesting dient te worden gespreid.

Digitaal

 • DorpsBelang wil actief meedenken en zoeken naar toepassingen die het leven kunnen verbeteren. Denk hierbij aan zaken als domotica, buurtpreventie, inspraak, etc.
 • DorpsBelang is voor het opzetten van digitale initatieven , mits alle inwoners en bedrijven kunnen worden aangesloten, in plaats van alleen de woningen in de kern.