DorpsBelang en CDA vormen nieuwe coalitie

De partijen DorpsBelang en CDA slaan de handen ineen en vormen samen de nieuwe coalitie van Eemnes. Tijdens de ledenvergaderingen van beide partijen is het coalitieprogramma Eemnes 2022 – 2026 goedgekeurd. Dit coalitieprogramma is opgesteld door de fracties van DorpsBelang en CDA.

De leden van beide partijen zijn tevreden met het onderhandelingsresultaat en hebben vertrouwen in een goede samenwerking voor de komende jaren.

Raadsvergadering 2 mei
Het is de bedoeling om in de raadsvergadering van maandag 2 mei het coalitieprogramma aan de raad aan te bieden en de wethouders te benoemen. Jan de Zeeuw (Dorpsbelang): “We kunnen helaas nog niet bekend maken wie de wethouders kandidaten zijn, momenteel vindt de gebruikelijke screening plaats. Ze zijn overigens al wel aan de leden van de eigen partij voorgesteld”. Pieter Seldenrijk (CDA) voegt hieraan toe: “Het gaat om een team van 3 wethouders waarvan we verwachten dat ze goed met elkaar gaan samenwerken. Het is een goede mix van ervaren bestuurders en jong talent en een combinatie van lokale, regionale en landelijke politieke ervaring”.  

”Eemnes maken we samen op een vertrouwde manier!”
De titel van het coalitieprogramma is ”Eemnes maken we samen op een vertrouwde manier!”. Hierbij is enerzijds het belang van bewonersparticipatie bij besluitvorming en anderzijds het behoud van de dorpscultuur, landschappelijke waarden en geleidelijke groei uitgangspunt. Opvallende punten in het programma zijn: 

  • Tegemoetkoming aan de grote woningbehoefte (met name sociale en betaalbare woningen voor starters en senioren) waarbij maximaal wordt ingezet om deze toe te wijzen aan de eigen inwoners van Eemnes; 
  • Ontlasten verkeer in het dorp door speciale voorzieningen voor het landbouwverkeer, brug over de vaart en verbinding via Stachouwerweg, zwaar vrachtverkeer via de singels en planologisch vastleggen rondweg van de Zuidersingel naar de Eikenlaan; 
  • Energietransitie met focus op isolatie, energiebesparing en zonnepanelen op daken en perspectief op (ultra) diepe geothermie als regionale oplossing voor een collectief warmtenet; 
  • Bij het sociaal domein wordt ingezet op transformatie en betaalbaarheid om de financiële problemen als gevolg van nieuwe besparingen bij de centrale overheid zoveel mogelijk aan te pakken. 

Het financieel perspectief is beperkt. Weliswaar is de begroting voor de periode 2022 – 2025 sluitend. Echter gezien de onzekerheid omtrent de inkomsten uit den Haag wordt naast het coalitieprogramma deze periode beleidsarm gehouden. Want een zelfstandig Eemnes begint bij een solide financiële huishouding en sluitende meerjarenbegroting.