Ledenvergadering Dorpsbelang dinsdag 16 januari

Het jaar 2023 is bijna op zijn einde. Nog een paar dagen en we beginnen alweer aan 2024.
We hebben een ledenvergadering gepland op 16 januari waarbij we tevens een toast kunnen uitbrengen op het nieuwe jaar.

Alvast een heel goed uiteinde,

Met vriendelijke groet,

Jacob Eek
Voorzitter Dorpsbelang Eemnes


Agenda algemene openbare ledenvergadering Dorpsbelang

Plaats    : restaurant Eemland
Datum   : dinsdag 16 januari 2024
Tijd        : aanvang 20.00 uur

1.    Opening
2.    Notulen ALV d.d. 29.11.2022
       Klik hier voor de concept-notulen
3.    Financieel jaaroverzicht 2023 Dorpsbelang door de penningmeester
4.    Wonen en zorg in Eemnes (met korte inleiding vanuit de fractie)

De leden wordt gevraagd in groepjes wensen/vragen/ideeën uit te spreken over:
– Locaties voor wonen en zorg voor ouderen. 
– Ontwikkeling tennis/voetbalclub
– Ontwikkeling seniorenvoorzieningen en tinyhouses in de Noordbuurt/Zuidbuurt.

Vanuit deze input zal hierop gereageerd worden door de fractie incl. de huidige stand van zaken

5.    Gemeentelijke financiën
       Toelichting vanuit fractie op Programmabegroting 2024, meerjarenbegroting 2025-2027
6.    Stand van zaken portefeuillehouders
7.    Rondvraag
8.    Sluiting