Verslag ledenvergadering 24 oktober


Aanwezig: 22 leden + 2 belangstellende.

Na de  openingswoorden van voorzitter J. Eek leidt J. Bood, als redacteur van het concept verkiezingsprogramma, de discussie over het genoemde document. Zoals vanouds, een degelijk product van noeste huisvlijt. Staande de vergadering worden de aangenomen amendementen in de tekst verwerkt. (Noot: de aangepaste tekst is inmiddels voortvarend reeds aan de leden toegestuurd).
Een volgende fase is het vertalen van het verkiezingsprogramma in de inmiddels befaamde ‘Krant’. Een redactiecommissie zal deze taak op zich nemen. Een initiatief daartoe zal op korte termijn worden genomen. De verkiezingen in maart 2018 vragen ook een tijdige opstelling van de kieslijst met namen. Uiterlijk begin januari zal een bijeenkomst worden belegd om de verkiezingslijst definitief vorm te geven. Gesprekken met mogelijke kandidaten zijn nog volop gaande.

Alhoewel het mosterd na de maaltijd lijkt (gelet op het aangepaste verkiezingsprogramma) hierbij een beknopte samenvatting van de discussie en enige belangrijke amendementen en actiepunten.

Uitgangspunten. Belang van het raadplegen van de inwoners van Eemnes. Vormgeving is punt van aandacht.
Beleid.
Hondenbelasting naar paragraaf milieu/openbaar groen. Houtskool (fijnstof!) bevordert niet de duurzaamheid.
Gemeentelijke samenwerking.
Verruiming inspreektijden, ook meer in het algemeen, zou niet misstaan.
Op 7 november volgen belangrijke mededelingen over de mogelijke samenwerking Laren, Blaricum en Huizen (Noord-Holland).  Eemnes (Utrecht), wil zelfstandig blijven ( te broos?).  Ontvlechtingskosten van de BEL-opbreking zijn een punt van zorg.
Mobiliteit.
Problematiek laat zich uitsplitsen naar soorten verkeer. Landbouwverkeer: singels versterken. ‘Gewone’ verkeer : 95 % bestemmingsverkeer. Fietsroutestructuur verder promoten. Geen rotondes!
Milieu- en duurzaamheid paragrafen integreren. Biodiversiteit benadrukken. Het is tijd om het bijenconvenant te tekenen. Als gesproken wordt over bevolkingsgroei wordt gedoeld op de natuurlijke.
Groen binnen de bebouwde kom handhaven. Geen ‘inbrei’locaties. Toekomst Eemhof vraagt om nieuwe initiatieven ter verbetering. De handhaving rond de Minnehof is een lopende discussie die tot verantwoorde plannen moet leiden.
Het Huis van Eemnes. Genoegzaam bekend. Doel: alles in het werk stellen om het tot onderwerp van de verkiezingen te maken.
Ouderen: ruimte voor zorgpost scheppen. Gemeenschappelijke ruimte Bongerd opgeheven. Jammer, voorzag in groeiende behoefte van senioren. De zin over het zwembad kan worden geschrapt.
Vluchtelingen vervangen door statushouders. Landelijke lijn volgen.
Rondvraagpunten: aandacht voor Natura 2000 bij strand van Blaricum. Openbaar vervoer: huidige buslijnen minimaal handhaven. Er wordt te hard gereden in de polder : waar is de handhaving?

Tenslotte: nogmaals, de kieslijst, definitief per 15 januari 2018. December/ eerste week nieuwe jaar afronden.
Campagne?  Investeren in onderscheidende punten!

De voorzittter sluit een geanimeerde vergadering onder bijzondere dankzegging voor het werk van Jaap Bood en aan de aanwezigen voor de grote betrokkenheid.

Wordt vervolgd!

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *