Home » Page 2

Sloop BEL voor rekening vriend Remkes


https://www.gooieneemlander.nl/gooi-vechtstreek/sloop-bel-voor-rekening-vriend-remkes

Verslag ledenvergadering


Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering en heet de 21 aanwezigen welkom, onder wie een journalist van De Gooi-en Eemlander. De notulen van de vorige halfjaarlijkse ledenvergadering worden goedgekeurd. Enige onderwerpen uit die bijeenkomst verschijnen vanavond opnieuw op de agenda. Expliciet moet worden vermeld dat aan het actiepunt, het laten verschijnen van een extra nieuwskrant gekoppeld aan de nieuwjaarswens, met succes gevolg is gegeven. Penningmeester Jaap Bood stelt de financiën aan de orde. Het overzicht 2016 en de begroting 2018 […]

Jaarvergadering DorpsBelang 31-1-2017


Op dinsdag 31 janauri zal in café Staal op Wakkerendijk 21 een openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Voorlopige agenda Opening Financiën Stand van zaken vanuit de fractie Verkiezingen 2018 Wat verder te tafel komt

Nestpraat


Velduil en Specht nestelen zich in een boom aan de rand van veld 4 in de Noordbuurt. Nu kan het nog, verzucht de vogel uit de familie der wijzen. Wat kan nog? tiktakt de bontgekleurde. Wel, ruisend vliegen tussen het groen, een muisje vangen hier en daar, spoken in de schemering en ervaren van weldadige rust. Hoezo? snerpt Ekster, die zich bij hen voegt. Oehoe meldt de opmars van marmer, steen en ijzer; een groot Huis van Eemnes, ter vervanging […]

Afvalstoffenscheiding


Maandag avond 12 september is er in de raadsessie gesproken over de wijze waarop de afvalstoffen ingezameld gaan worden per 1 januari a.s. En of we als raad een krediet van ruim 200.000 euro ter beschikking wilde stellen voor het invoeren. In het voorstel stond dat je als inwoner een keuze had of je die container voor plastic en voor papier wilde hebben. Bij de bespreking bleek, dat er geen keuze is. Iedereen krijgt vier containers, als je dan aannemelijk […]

Verslag openbare ledenvergadering (7 juni)


Ledenvergadering DorpsBelang, 7 juni 2016 Opening Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering, en heet de 15 aanwezigen van harte welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van Dorien Walraven en Nanette van Popta. Bij de vorige algemene ledenvergadering in januari, is afgesproken om deze halfjaarlijkse bijeenkomst te houden. Cees Manten vraagt om op de agenda te zetten “plannen DB voor nabije en verdere toekomst”. Dit wordt bij punt 3 (algemene beschouwingen) en punt 4 (toekomst eemnes) behandeld. Penningmeester Jaap Bood meldt dat […]

Algemene Beschouwingen 2016 DorpsBelang


Geacht College, Voor ons ligt de kadernota waarin U zelf aangeeft dat er nauwelijks beleidsvoornemens in verwoord worden. Wat in het coalitieakkoord staat, is in gang gezet of inmiddels afgerond en de komende anderhalf jaar zullen de inwoners niet veel mogen verwachten van het gemeentebestuur. Zeer merkwaardig en knullig, wat moeten wij zeggen tegen de inwoners? Sorry, maar er zijn geen ambities, geen problemen die opgelost moeten worden, geen bestuurlijke zaken die spelen, geen voornemens om het dorp aangenaam te […]

7 juni openbare ledenvergadering


Op dinsdag 7 juni zal in café Staal op Wakkerendijk 21 een openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Agenda Opening Perikelen bestuur Eemnes Algemene beschouwingen (zie ook http://dorpsbelangeemnes.nl/?p=227) Toekomst Eemnes Statushouders Onveilige situatie Wakkerendijk Wat verder te tafel komt  

MOTIE STATUSHOUDERS


MOTIE De raad van Eemnes in vergadering bijeen op 25 april 2016; gelezen het College-memorandum Sociale woningbouw Eemnes d.d. 29 maart 2016; en overwegende: dat dit memorandum concludeert dat …”niet meer bouwen dan nu voorzien leidt tot een tekort van minstens tachtig woningen in de komende jaren, waardoor vanaf 2018 de sociale huurwoningen die beschikbaar komen vrijwel geheel ten goede komen aan mensen met voorrang, zoals statushouders…; dat dit een onwenselijke ontwikkeling is; dat in dit memorandum de Raad wordt […]

Voorlichting statushouders


Vestigen statushouders. Gezien de vele reacties uit het dorp t.a.v het plan van het college, om langs de A27 op het voormalig gronddepot woningen te plaatsen voor met name statushouders, en dus af te wijken van het reeds jarenlange beleid om deze mensen te spreiden over Eemnes is het hoogtijd om de mening en visie van Dorpsbelang duidelijk en beknopt uit een te zetten. Statushouders, zijn vluchtelingen, die door de asielaanvraag procedure heen zijn, en toestemming hebben gekregen, in Nederland […]