Programma

Verkiezingsprogramma 2014 – 2018, definitieve versie dd 07-12-2013

1. Algemeen

Dit programma bevat de politieke uitgangspunten van de politieke partij DorpsBelang Eemnes.

De doelstelling van de partij blijft onveranderd: “het behartigen van de belangen van Eemnesser ingezetenen, door het nastreven van een gemeentelijk beleid, wat gericht is op versterking van het dorpse leefklimaat in Eemnes”.

Leidraad daarbij is het behoud en waar mogelijk versterking van het dorpskarakter en de bijzondere landschappelijke waarden in Eemnes. Deze landschappelijke waarden worden o.a. gevonden in de open Eempolder, enige jaren geleden uitgeroepen tot één van de zeventien nationale landschappen van Nederland.
De voor DorpsBelang essentiële waarden, het dorpskarakter en de landschappelijke waarden, kunnen het beste bewaard blijven door vast te houden aan gemeentelijke zelfstandigheid. Gezien de schaal van de gemeente is een goede samenwerking met andere gemeentes (zoals bv gevonden is binnen de BEL-samenwerking) dan wel noodzakelijk.

De BEL samenwerking is inmiddels een realiteit. Op dit moment is binnen de provincie Noord-Holland een discussie gaande over samenvoeging van een aantal Gooise gemeenten. Ook Laren, Blaricum en zelfs Eemnes worden daarbij genoemd. DorpsBelang staat positief tegenover de BEL-samenwerking, maar voelt niet voor een gemeentelijke fusie.

Als de schaal van de gemeentelijke opgave daarom vraagt, kiest DorpsBelang voor een gemeentelijke samenwerking op het juiste schaal niveau. Afhankelijk van de taakgebieden kunnen dus verschillende samenwerkingsvormen ontstaan.

Doel van gemeentelijke samenwerking is:

 • Een kwalitatief goed ambtelijk apparaat

 • Vermindering van kwetsbaarheid (door beperkte bezetting van bepaalde functies)

 • Het verkrijgen van de juiste schaal voor de betreffende gemeentelijke opgave

Buiten de BEL-samenwerking bestaan voor Eemnes ook andere samenwerkingsverbanden. Zo is Eemnes onderdeel van de veiligheidsregio Utrecht, en verbonden met andere Eemland-gemeenten in de regio Amersfoort. Het is waarschijnlijk dat voor de taken, die de komende jaren door decentralisaties (in de sociale sector) op ons af komen, een samenwerking in groter verband moet worden gezocht. Deze samenwerking kan gevonden worden binnen Eemland (bijvoorbeeld met Bunschoten, Baarn en Soest) of in de regio Gooi- en Vechtstreek.

De beste manier om aan de DorpsBelang doelstelling gestalte te geven is deel te nemen aan het college. Op dit moment wordt nog geen keuze uitgesproken voor een mogelijke coalitiepartner. DorpsBelang zal samenwerken met alle partijen, waarmee de DorpsBelang doelstelling kan worden gerealiseerd.

Een burgemeester heeft in de gemeentepolitiek een onafhankelijke positie en is vooralsnog geen gekozen functionaris. Om die reden dienen de politiekgevoelige portefeuilles onder de verantwoordelijkheid van de (gekozen) wethouders te vallen.

Openbaarheid van bestuur en regelmatige, heldere informatie aan de Eemnesser burgers is voor DorpsBelang essentieel. Wij hechten grote waarde aan inspraak van burgers. Inspraak moet dan gegeven kunnen worden op een moment en wijze dat er daadwerkelijk “iets te kiezen” is. DorpsBelang is zich daarbij bewust van het feit dat we leven in een parlementaire democratie, zodat de uiteindelijke keuzes gemaakt dienen te worden door de gekozen volksvertegenwoordigers; de leden van de gemeenteraad.

DorpsBelang vindt dat een behoorlijke communicatie in ieder geval inhoudt dat alle betrokken inwoners tijdig, complete, voor hen relevante en heldere informatie over voorgenomen gemeenteplannen en de daarbij geldende inspraakmogelijkheden moeten ontvangen.

Kortom:

 • Uitgangspunten zijn dorpskarakter en landschappelijke waarden

 • Zelfstandig Eemnes en samenwerking met andere gemeenten

 • Gemeentelijke opgave bepaalt schaalniveau van de samenwerking

 • Realisatie van de doelstellingen door deelname aan college

 • Politiek gevoelige zaken onderbrengen bij gekozen wethouders

 • Openbaarheid van bestuur

2. Openbare orde, veiligheid en verkeer

Uitgangspunt voor DorpsBelang is dat de inwoners zich veilig moeten voelen in Eemnes. DorpsBelang vindt dat niet alleen de gevolgen van onveiligheid, maar ook de oorzaak hiervan aandacht van het gemeentelijk beleid verdient.

Het is wenselijk dat de gemeenschapszin in de buurten wordt versterkt en ondersteund door het gemeentebestuur. De in het verleden gevormde buurtpreventieteams, kunnen worden omgevormd en uitgebouwd naar teams die ook op sociaal vlak en het beheer van gemeentelijk groen een rol spelen.

Aandacht moeten die plekken krijgen, die door de burger als onveilig worden ervaren.

De brandweer van Eemnes is onderdeel van de Veiligheidsregio Utrecht. Door regionale samenwerking wordt getracht de kosten voor de brandweer beheersbaar te houden. Daarbij is er een trend waarneembaar naar meer professionalisering, terwijl in Eemnes veel gewerkt wordt met vrijwilligers. DorpsBelang realiseert zich dat deze vrijwilligers een groot goed zijn, wat gekoesterd moet worden.

Het fileprobleem op de snelwegen rond Eemnes leidt tot overlast van het zich door Eemnes dringende sluipverkeer. Dit komt vooral tot uitdrukking op de Meentweg, Laarderweg en Wakkerendijk. Afsluiting van de polderwegen die aansluiten op de Wakkerendijk, heeft tot verbetering geleid. De gerealiseerde spitsafsluitingen op de Meentweg worden gecontinueerd, en na verloop van een paar jaar geëvalueerd.

Gezien de landschappelijke waarden en de kosten van de wegenonderhoud, dient het verkeer in de polder beperkt te blijven, waarbij de bereikbaarheid voor de bewoners en recreanten blijft bestaan (bestemmingsverkeer).

DorpsBelang houdt vast aan de inrichting van de Laarderweg als 30-km zone. Pas bij werkelijke inrichting als 30-km zone, mag men verwachten dat automobilisten zich aan de voorgeschreven snelheid zullen houden. Het karakter van ons dorp dient te blijken uit een hierop aangepaste inrichting. Uitgangspunten zijn daarbij:

 • Het landbouwverkeer wordt zoveel mogelijk gespreid over de oost-west verbindingen. Hierbij wordt ook de nieuwe Zuidpolder betrokken, en zo mogelijk de Eikenlaan.

 • Afsluiting van de Laarderweg voor doorgaand vrachtverkeer wordt gecontinueerd.

Naast het autoverkeer dient voldoende aandacht te zijn voor niet-gemotoriseerd verkeer (fietsers) rondom scholen, winkelcentra, sportaccommodaties en andere openbare gebouwen. Deze voorzieningen moeten vooral goed ontsloten zijn voor voetgangers en fietsers.

De bestaande wegenstructuur laat geen verdere grote uitbreidingen van het dorp toe. De nieuwe woningen in de Zuidpolder worden ontsloten via een verlenging van de Zuidersingel en een z.g. vorkstructuur. Om sluipverkeer (A27) te voorkomen wordt deze niet doorgetrokken tot aan de Eikenlaan.

DorpsBelang is voorstander van goed en toegankelijk openbaar vervoer. De huidige verbinding naar Hilversum, valt geheel onder verantwoordelijkheid van de provincie Noord-Holland en is daarmee een onzekere factor. Een halte voor bezoekers en werknemers van en naar Hilversum/Bussum aan het BEL-kantoor ontbreekt geheel. Het is wenselijk dat er een verbinding komt (zoveel mogelijk zonder overstap) met de aanliggende gemeenten.

Circulatie van de bus naar Hilversum door Noord- en Zuidbuurt zou de animo om per openbaar vervoer te reizen zeker vergroten. De gemeente moet zich hiervoor sterk maken bij de busmaatschappij.

Er rijden op dit moment diverse buslijnen door Eemnes, zonder dat hiervoor een halteplaats bestaat (buslijnen over de A27). DorpsBelang is voorstander van het creëren van een halteplaats aan de A27 voor deze regionale buslijnen, waarmee verbinding naar Huizen, Amersfoort, Utrecht en Hilversum mogelijk wordt. Deze halteplaatsen moeten goed bereikbaar zijn voor forenzen, en mogen niet leiden tot onaanvaardbare overlast voor omwonenden.

Kortom:

 • Voor een veilig Eemnes

 • Sociale buurtteams, ook voor veiligheid en openbaar groen

 • Zorg voor vrijwilligers brandweer

 • Beperken van verkeer in de polder

 • Wegenstructuur zodanig, dat sluipverkeer wordt vermeden

 • Laarderweg inrichting, conform 30-km doelstelling

 • Openbaar vervoer, ook via A27

3. Economische zaken

Na het gereedkomen van de Minnehof, is het winkelbestand in Eemnes van voldoende omvang voor de dagelijkse voorzieningen. DorpsBelang wil dat de vroegere winkelbestemming van de Eemhof verdwijnt, en omgezet wordt in een combinatie van zorg en wonen. Verdere winkelvoorzieningen zullen beperkt mogelijk zijn, en moeten passen in de dorpse structuur van Eemnes.

De weekmarkt heeft langzamerhand zijn definitieve plaats gevonden op de Braadkamp, als een belangrijk onderdeel van het dorpshart. DorpsBelang vindt de markt van grote waarde voor de inwoners van Eemnes. In principe moet de markt wel kostenneutraal zijn voor de gemeente, waarbij echter grote sprongen in het tarief moet worden voorkomen.

Andere voorzieningen die zich de komende jaren aandienen, zullen altijd getoetst moeten worden aan de door DorpsBelang zo gewaardeerde dorpse uitstraling en landschappelijke waarden.

Snel internet is voor veel inwoners een belangrijke voorziening. Onderzocht moet worden in hoeverre de bestaande woningen en bedrijven in Eemnes aan het glaskabelnet kunnen worden aangesloten. Bij uitbreidingsplannen, dient dit al direct te gebeuren. Voorkeur verdient een aanbieder, waarbij alle inwoners en bedrijven kunnen worden aangesloten.

DorpsBelang beseft dat de agrariërs zeer belangrijk zijn voor het behoud van de polder in zijn huidige staat. Bebouwing, uitsluitend om de agrarische functie van de bestaande bedrijven te versterken, moet mogelijk zijn. Pseudo- en niet-agrarische bedrijven moeten uit de polder worden geweerd.

Het bedrijventerrein kan beperkt worden uitgebreid, met voorkeur voor kleine en middelgrote bedrijven.

Kortom:

 • Combinatie van zorg en wonen rond de Eemhof

 • Winkels moeten passen in dorpse structuur

 • De weekmarkt is een belangrijke voorziening, die zijn plaats gevonden heeft

 • Voorzieningen moeten worden getoetst aan gewenste dorpse uitstraling en landschappelijke waarden

 • Snel internet (glasvezel) gewenst

 • Steun voor agrarische functie in de polder

 • Bedrijventerrein kleinschalig van opzet4. Ruimtelijke ordening & wonen

Eemnes heeft in meerdere opzichten een uiterst aantrekkelijke ligging. De ligging aan de grens van de Randstad heeft tot gevolg dat er een constante druk is om de in Eemnes aanwezige ruimte te gebruiken voor woningbouw en bedrijventerreinen.

Ons streven, het dorpskarakter te bewaren, laat deze activiteiten maar beperkt toe. DorpsBelang is daarom voorstander van een streng ruimtelijk beleid. Slechts waar er nadrukkelijk niet aan te ontkomen valt (zoals opvang van de eigen bevolkingsgroei en een beperkte uitgroei van het bedrijventerrein), zullen wij aan ruimtevragende activiteiten meewerken. Hierbij dient wel geconstateerd te worden dat door dure grondaankopen van vroegere colleges, er beperkte bewegingsvrijheid is, door de ontstane financiële verplichtingen.

Eemnes heeft te maken met een licht groeiende bevolking en daling van de gemiddelde woningbezetting. Dit maakt het nodig een duidelijke keus te maken omtrent de gewenste uitgroei en het open landschap. Voor behoud van de sociale structuur is het nodig deze uitgroei geleidelijk te laten plaatsvinden. DorpsBelang kiest voor het volgen van de landelijke norm voor woninguitbreiding. In komende raadsperiode bedraagt deze plm. 0,8% van de woningvoorraad. Dit percentage is nodig om de eigen bevolkingsgroei op te vangen. Naar de toekomst doorgetrokken betekent het, dat Eemnes ongeveer 30 woningen per jaar moet bouwen, ofwel in de komende 4 jaar maximaal 120 woningen.

Voor de komende raadsperiode zal de benodigde woningbouw vooral plaatsvinden binnen de Zuidpolder, waar in de komende 16 jaar zo’n 500 woningen kunnen worden gebouwd. Hiermee kan voor vele jaren worden voldaan aan de vraag naar woningen. Daarnaast zijn er enkele kleinere projecten in de Weiden (22 huurwoningen), Torenzicht (12 betaalbare koopwoningen) en mogelijk de Molenweg, die in de komende raadsperiode zullen worden gerealiseerd.

De huurprijzen van woningen in onze omgeving, staan sterk onder druk. Er dienen wel voldoende betaalbare huurwoningen te zijn en te blijven. Hierbij moet de behoefte goed in kaart worden gebracht, zodat ook de juiste woningtypen beschikbaar komen.

De scheiding tussen wonen en zorg, die enkele jaren geleden is ingezet, zet zich voort. Grootschalige woonzorgcomplexen zijn dan minder wenselijk. Kleine woon/zorg combinaties (zoals bv bij de Eemhof) voldoen wel aan een groeiende vraag.

Het type te bouwen woningen dient aan te sluiten bij een evenwichtige opbouw van zowel de bevolking als het karakter van Eemnes. Dus niet alleen rijtjes eengezinswoningen maar een gedifferentieerde opzet van het totale woningbestand. Bij nieuwbouw moet steeds gekeken worden naar de verdeling van de totale woningvoorraad, niet uitsluitend naar de uitbreiding zelf.

Woningen bouwen, waar plaatselijk slechts beperkte belangstelling voor is, dient voorkomen te worden.

Er moet extra aandacht te zijn voor de beschikbaarheid van betaalbare huurwoningen en sociale koopwoningen voor jongeren en starters.

De huidige regeling voor het kopen van een huis met een gemeentelijke steun voor starters moet gecontinueerd worden, en waar noodzakelijk worden uitgebreid. Hierbij wordt als inkomensgrens, de landelijke ontwikkeling van de gemeentegarantie gevolgd.

DorpsBelang vindt dat de groene buffers tussen Wakkerendijk / Meentweg en Noordbuurt / Zuidbuurt onbebouwd moeten blijven. Wij staan dan ook voor een conserverend beleid voor wat betreft Wakkerendijk en Meentweg.

Voetbalvelden en tennisvelden blijven op huidige plaats.

Voor de buitengebieden wordt eveneens een conserverend beleid gevoerd. Dit behelst zowel het poldergebied, als ook de z.g. “randen” van de gemeente.

Eemnes beschikt over een bedrijventerrein.

Zoals eerder genoemd, is er sprake van een constante druk om het bedrijventerrein verder uit te breiden. DorpsBelang wil hier in beperkte mate aan meewerken. Op dit moment is een uitbreiding van plm 4 ha voorzien, waarmee de behoefte voldoende wordt gedekt. Bij nieuwe uitbreiding moet het parkeren meteen goed opgelost worden (parkeren op eigen terrein). Vanuit het oogpunt van Ruimtelijke Ordening (RO) dient de buitengrens (meest zuidelijke grens) van het bedrijventerrein in de Zuidbuurt gelijke tred te houden met die van de woningbouw.

Het bedrijventerrein in Eembrugge heeft vanuit een RO-oogpunt geen uitbreidingsmogelijkheden. Het terrein van de voormalige Ocrietfabriek is sterk vervuild. Behalve dat dit gevaar oplevert voor de volksgezondheid, doet dit grote afbreuk aan de landschappelijke waarde van het gebied. Sanering is gewenst, maar zal grote kosten met zich meebrengen. Kosten, die maar beperkt verhaald zullen kunnen worden op de huidige eigenaar.

Op dit moment geeft het bestemmingsplan aan dat er “zware industrie” uitgeoefend mag worden.

Uitsluitend omdat sloop en sanering grote kosten met zich meebrengen en er dus relatief grote opbrengsten nodig zijn, accepteert DorpsBelang dat op deze plek in beperkte mate woningbouw wordt toegestaan. Deze woningbouw moet uiteraard passen in het landschap, dus geen appartementencomplex! Er dient zorgvuldig te worden omgegaan met de cultuurhistorische waarde van het Ocriet-complex.

Kortom:

 • Geleidelijke uitbouw van Eemnes, max 30 woningen per jaar

 • 120 woningen in de komende vier jaar (Zuidpolder)

 • Voldoende betaalbare huurwoningen, van het juiste type

 • Kleine woon/zorg combinaties

 • Bedrijventerrein gelijke tred met woningbouw

 • Conserverend beleid voor Wakkerendijk/Meentweg en randen van de gemeente

 • Beperkte woningbouw op het Ocrietterrein


5. Milieu en openbaar groen

DorpsBelang heeft grote aandacht voor ontwikkeling van milieu en klimaat. Wij zijn van mening dat de gemeente zich in al haar beleid dient te richten op duurzaamheid, zodat het milieu gespaard wordt en geen ongewenste klimaatontwikkeling wordt veroorzaakt. De gemeente Eemnes moet zich inspannen om het CO2-gebruik te verminderen. DorpsBelang ondersteunt initiatieven op dit gebied, te denken valt aan voorlichting over isolatie, zonnepanelen, oplaadpunt elektrische auto’s, elektrische auto’s voor de buitendienst, etc. Bij nieuwbouw zullen de woningen bij voorkeur zuiniger moeten zijn dan de wettelijke norm.

Bij gebruik van zonne-energie in de nieuwbouw, moet dit zoveel mogelijk meegenomen worden in het ontwerp.

Isolatie van gebouwen is nog steeds een efficiënte manier om energie te besparen. DorpsBelang wil dit zowel bij gemeentelijke gebouwen, huurwoningen (via prestatieafspraken met de woningbouwcorporatie) als koopwoningen (via adviezen) realiseren.

Het scheiden van afval moet continue door de gemeente worden aangemoedigd. DorpsBelang ondersteunt initiatieven om afval (nog) beter te kunnen scheiden. Hierbij wordt ook nagegaan of het mogelijk is om z.g. gele containers te plaatsen voor olie- en frituurvet.

Waar nodig kan bij de afvalscheiding worden samengewerkt met andere buurgemeenten.

Hergebruik van materiaal is ook een vorm van afvalscheiding; om die reden worden de activiteiten van de kringloopwinkel van harte ondersteund.

DorpsBelang steunt, eveneens om redenen van duurzaamheid, de activiteiten van de Wereldwinkel. Fairtraide zou normaal moeten zijn, op een eerlijke manier handel bedrijven, zodat boeren een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Daarnaast voldoen Fairtrade-producten aan milieueisen, die vergelijkbaar zijn met de eisen in Europa. DorpsBelang wil dan ook dat Eemnes een Fairtrade-gemeente wordt en blijft.

In de afgelopen raadsperiode is de door DorpsBelang gewenste verbetering van de geluidswering langs de A27 (ter hoogte van de Noordbuurt) gerealiseerd. Voor de Zuidpolder wordt een groenblijvend scherm, van plm. 6 meter hoog gepland. Wanneer het mogelijk zou zijn om door aanbrengen van 2-laags zoab (zeer open asfaltbeton), geluidsmaatregelen aan de bron te nemen, is dat voor DorpsBelang zeker gewenst. Indien deze maatregelen extra geld gaan kosten, wil DorpsBelang bezien in hoeverre de gemeente kan bijdragen in deze extra kosten.

Lichtvervuiling – er is in Nederland nauwelijks nog duisternis – vormt een groeiend probleem.

Bij het plaatsen van nieuwe straatlantaarns of het vervangen van bestaande, dient aandacht gegeven te worden aan deze lichtvervuiling. Keuze van de juiste verlichting en gedeeltelijke uitschakeling in de nacht, kan hierin verbetering brengen. We zullen ons sterk maken om mee te doen aan de actie “Nacht van de Nacht”.

De polder is enige jaren geleden aangewezen als nationaal landschap. Dit is in de ogen van DorpsBelang een zeer goede ontwikkeling. Als eerder opgemerkt moet de polder zijn huidige open karakter behouden. Dit betekent dat bebouwing, anders dan agrarische bebouwing bij bestaande bedrijven, geweerd dient te worden uit de polder.

Openbare groenstroken zijn er om een open groene omgeving te creëren, ter compensatie van de stenen straten, huizen en schuttingen. Speciale aandacht moet gegeven worden om waar het mogelijk is te komen tot een corridor voor flora en fauna. Er zijn goede ervaringen opgedaan met het houden van een wijkschouw, om de buurt te betrekken bij herinrichting van hun wijk. DorpsBelang wil dit goede systeem doorzetten. Hondenpoep is een bron van overlast in het openbaar groen. DorpsBelang wil de hondenbelasting dan ook volledig benutten voor de bestrijding van deze overlast.

Kortom:

 • Duurzaamheid als leidend principe in de gemeente

 • Eemnes als Fairtrade gemeente

 • Afval scheiding verbeteren waar mogelijk

 • Geluidswering blijft prioriteit

 • Zuinig met licht

 • Behoud unieke open karakter van de polder

 • Geen nieuwe boerderijen in de polder

 • Doorgaan met wijkschouw bij herinrichting wijk


6. Onderwijs en welzijn

Op dit moment is er sprake van een zekere druk op de beschikbare schoolruimte. De verwachting is echter dat dit, door demografische ontwikkelingen, binnen enkele jaren voorbij zal zijn. DorpsBelang is dan ook van mening dat er op dit moment geen nieuwe scholen nodig zijn. Er bestaat ook een risico dat door (soms tijdelijke!) populariteit van scholen voor basisonderwijs, een ruimtetekort bij de ene school en een ruimteoverschot bij de andere school ontstaat. DorpsBelang is van mening dat in dit geval geen nieuwbouw plaats moet vinden, maar dat, gelet op de relatief korte afstanden, gebruik van leegstaande klaslokalen/ruimte kan worden gemaakt.
Het verenigingsleven draagt in hoge mate bij aan het leefklimaat en de dorpse cultuur.

DorpsBelang vindt dat verenigingen zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen draaien, zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke financiële bijdragen.

Voor DorpsBelang geldt dat subsidie verleend mag worden aan belangrijke en noodzakelijke recreatie- en cultuurtaken die betreffende groepen niet zelf kunnen financieren (bv jeugdaktiviteiten). In eerste instantie dient te worden uitgegaan van startsubsidies; na verloop van tijd moeten de betreffende verenigingen of groeperingen in staat zijn de exploitatie uit eigen middelen sluitend te krijgen. In bijzondere gevallen moet het ook mogelijk zijn om een garantiesubsidie te verlenen. De gemeente stelt zich in dat geval garant voor eventuele verliezen.

DorpsBelang is geen voorstander van grootschalige recreatie in Eemnes, omdat dit voor de nodige bebouwing en verkeersoverlast zorgt.

De Hilt vervult een belangrijke plaats in de gemeente, met name voor het verenigingsleven. Ook de bibliotheek vervult een belangrijke taak. Hoewel landelijk een tendens merkbaar is, waarbij het bibliotheekbezoek afneemt, vindt DorpsBelang dat een bibliotheekfunctie, voor o.a. schoolgaande jeugd en ouderen, essentieel blijft. Om de kosten te beheersen, en daarmee de bibliotheek in Eemnes voor langere tijd te borgen, vindt

DorpsBelang dat Hilt en bibliotheek meer moeten samenwerken, waarbij organisatorische samenwerking en fysieke samenvoeging het uitgangspunt is. DorpsBelang is van mening dat hierdoor de voorzieningen beter toekomstbestendig zullen zijn. De bibliotheek moet wel een “bibliotheekwaardige” ruimte blijven bezitten bij integratie in de Hilt.
Het is belangrijk om voldoende voorzieningen voor de jeugd in Eemnes te houden. Het jongerenhonk Impuls voldoet zeker aan de recreatieve behoeften van een deel van de jongeren. Het is wel goed om deze voorziening nog eens kritisch te beschouwen en na te gaan of de gewenste doelen worden bereikt en verbeteringen mogelijk zijn.

Ook het verenigingsleven en de sportclubs bieden mogelijkheden voor jongeren om hun ontwikkeling en vertier in Eemnes te vinden. DorpsBelang wil d.m.v. een actief gemeentelijk beleid, sportbeoefening en deelname aan het verenigingsleven stimuleren.

Het ouderenbeleid is erop gericht hen zolang mogelijk in hun eigen woonomgeving te laten functioneren. Dit kan b.v. door het bouwen van levensloopbestendige woningen. Ook kunnen bestaande woningen worden aangepast.

DorpsBelang is een voorstander om in de Noordbuurt, aan de hand van de ervaringen met het WoZoCo in de Zuidbuurt, indien nodig een zorgpost te vestigen. Hierbij moet zeker naar hergebruik van bestaande bebouwing worden gekeken.

De activiteiten van de Stichting Welzijnswerk Ouderen Blaricum Eemnes Laren (SWO-BEL) worden door DorpsBelang van harte ondersteund.

DorpsBelang heeft er voor gekozen om Eemnes mee te laten betalen aan het BEL zwembad in Laren, om op die manier een toegankelijk zwembad in de directe nabijheid te waarborgen.

Kortom:

 • Huidig schoolaanbod in Eemnes is voldoende

 • Stimuleren deelname aan sport- en verenigingsleven

 • Samenwerking en fysieke samenvoeging van Hilt en Bibliotheek

 • Jongeren voorzieningen kritisch beschouwen en zo mogelijk verbeteren

 • Ouderenbeleid gericht op zo lang mogelijk zelfstandig wonen

 • Doorgaan met gemeenschappelijk BEL zwembad


7. Sociale zaken en zorg

Het rijk zal in de komende jaren, een groot aantal taken in het sociale domein overhevelen naar de gemeenten. Taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen, en de AWBZ. DorpsBelang is van mening dat deze ingrijpende decentralisatie, organisatorisch goed geregeld moet worden. Hiervoor zal samengewerkt moeten worden met andere gemeenten om dit kwalitatief goed te organiseren. In eerste instantie denkt DorpsBelang daarbij aan Huizen, Laren en Blaricum. Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen, waarvoor de zorg goed geregeld moet worden. Naast het kiezen van de juiste organisatievorm, moeten ook belangrijke inhoudelijke keuzes worden gemaakt.

Meedoen is daarbij essentieel, omdat het mensen instaat stelt om volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Mensen die niet meedoen aan het arbeidsproces moeten daar op de een of de andere manier bij betrokken worden.

DorpsBelang overweegt om in buurten te inventariseren wat de behoeftes zijn en te kijken of dit deels met vrijwilligers kan worden ingevuld. Goed voor de sociale cohesie, maar denk ook aan het meedoen van uitkeringsgerechtigden. Taken waar we aan denken zijn boodschappen doen, ontlasten van mantelzorgers en kleine klusjes in huis. DorpsBelang wil daarvoor wel begeleiding van professionele krachten, die samen met de vrijwilligers aan de slag kunnen gaan.

Bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), dient het principe van een eigen bijdrage naar draagkracht, leidend te zijn.

De door het rijk geoormerkte gelden ten behoeve van armoedebestrijding, zullen voor dit doel worden aangewend.

DorpsBelang ondersteunt loyaal het landelijk gevoerde beleid voor wat betreft het (naar rato van het inwoneraantal) huisvesten van asielzoekers met een verblijfstatus.

Kortom:

 • Samenwerken met andere gemeenten voor sociale taken

 • Voorkeur om bestaande samenwerking BEL / Huizen uit te bouwen

 • Meedoen in de maatschappij is essentieel voor alle burgers

 • Vrijwilligers laten ondersteunen door professionele krachten

8. Financieel beleid
Eemnes is nog steeds een relatief “rijke” gemeente. In die zin, dat het over een goede reservepositie beschikt. Eemnes geeft echter meer geld uit dan er binnenkomt en teert dus in op haar vermogen. Dit leidt tot vermindering van rente-inkomsten. De verwachting is dat er de komende jaren door het rijk bezuinigd zal worden op de gemeentelijke uitkering. Dit betekent dus ook minder inkomsten voor de gemeente.

DorpsBelang vindt dat er een terughoudend uitgavenbeleid gevoerd moet worden en dat een OZB verhoging alleen als uiterst middel gehanteerd mag worden. DorpsBelang gaat bezuinigingen niet uit de weg.

DorpsBelang wil graag de discussie aangaan over mogelijke uitbesteding van bepaalde gemeentelijke taken om zo financiële ruimte te creëren. Hierbij zal het aantal externe adviseurs echter tot een minimum beperkt moeten blijven.

DorpsBelang wil dat deze uitbesteding en de daarmee gepaard gaande financiële gevolgen periodiek (bv. twee maal per jaar) in de gemeenteraad geëvalueerd wordt, zodat controle en bijsturing mogelijk zijn.

Ook zal de gemeente actief moeten blijven nagaan of samenwerking met andere gemeenten (dus niet uitsluitend Laren en Blaricum) kostenbesparingen kunnen opleveren.

Uitgroei van de gemeente met de bedoeling om extra inkomsten te genereren vindt DorpsBelang echter ongewenst.

De gemeentelijke leges moeten in principe volledig kostendekkend zijn.

Als gemeentelijke eigendommen onder de marktprijs (bijv. bouwgrond voor sociale woningbouw) worden uitgegeven dient inzichtelijk te worden gemaakt hoeveel indirecte subsidie gegeven wordt en aan wie dit gegeven wordt. Bovendien moet hieraan een maatschappelijke noodzaak ten grondslag liggen.

Subsidie aan kopers van woningen om het eigen woningbezit te stimuleren, in het bijzonder starters, dient gericht te worden op de juiste (inkomens-) doelgroepen.

Ook het financiële beleid dient onderdeel van de communicatie met de burgers te zijn. Geheimhouding in deze ten opzichte van de inwoners is soms onvermijdelijk, maar dient te worden beperkt tot situaties waarbij het gemeentelijk belang in het geding is.

Kortom:

 • OZB verhoging alleen als laatste middel

 • Bezuinigen door juiste in-/uitbesteding van taken en samenwerking

 • Kostendekkende gemeenteleges

 • Subsidies inzichtelijk maken

 • Startsubsidie voor woningen