Programma 2018

UITGANGSPUNTEN

Algemeen
Naast de specifieke punten voor de komende raadsperiode, gelden voor DorpsBelang een aantal algemene uitgangspunten, die weergeven met welke maatschappelijke grondhouding wij in de lokale democratie staan. Hoewel wij de standpunten voor de komende raadsperiode definiëren, gebeurt er in vier jaar veel wat niet te voorzien is. Toch wil de burger ook dan het vertrouwen hebben dat die onvoorziene zaken op een bepaalde manier worden opgepakt of opgelost. Dat vertrouwen kan alleen worden gecreëerd op basis van een herkenbare politieke filosofie.
Lokale Overheid
Uitgangspunt is dat de gemeentelijke overheid er is voor alle inwoners en het algemeen belang moet dienen.  Het algemeen belang gaat dus vóór het individuele belang. Daarmee onderscheiden wij ons van andere partijen, die vaak aan een bepaalde groep in de samenleving gelieerd zijn. Wij zijn dan ook niet een traditionele politieke partij die `links` of `rechts’ is, maar een groepering die er is voor Eemnessers van alle gezindten en zich ook zo wil organiseren. Onze binding is de zorg voor het dorp Eemnes, en wat daarvoor nodig is.
Lokale partij
We zijn een lokale politieke groepering omdat wij menen dat de belangen van de inwoners van Eemnes alleen door een lokale groepering, zonder last of ruggespraak vanuit Den Haag, kunnen worden behartigd. Landelijke verkiezingen gaan over landelijke zaken, bijvoorbeeld de relatie met Europa of de effecten van globalisering. Omdat steeds meer zaken aan de lokale overheid worden overgelaten, zijn lokale verkiezingen een belangrijke vorm van democratisch bestuur.
Kleinschaligheid
Kleinschaligheid is een leidend principe in het politieke denken. Dit principe slaat natuurlijk in de eerste plaats op het dorp zelf, maar helpt ook om standpunten op andere gebieden te vormen.
Landschappelijke waarden
Dorpsbelang hecht zeer aan de landschappelijke waarden van de leefomgeving. Het landschappelijke willen wij versterken waar dit mogelijk is. Aantasting van deze waarden moet worden voorkomen.
Dorpscultuur
De dorpse cultuur vormt een van de aantrekkelijke eigenschappen van Eemnes. Deze cultuur dient beschermd en waar mogelijk te worden versterkt. Nieuwe ontwikkelingen moeten aan deze cultuur worden getoetst.
Raadplegen inwoners
Wij zijn een lokale partij met een eigen signatuur. De burger mag dan ook verwachten dat de gemeente volgens die signatuur, door de gekozen raadsleden, bestuurd wordt. Toch kan het zijn dat er in een raadsperiode (nieuwe) vraagstukken opkomen, waarover vooraf geen oordeel is gevormd. In die gevallen is raadpleging van de bevolking gewenst.