In het kort

 • De gemeentelijke overheid er is voor alle inwoners en moet het algemeen belang dienen.  Het algemeen belang gaat dus vóór het individuele belang
 • Kleinschaligheid is het leidende principe in ons politieke denken. Dit principe slaat op het dorp zelf en helpt ook om standpunten op andere gebieden te vormen
 • Het dorpskarakter en de landschappelijke waarden kunnen het beste bewaard blijven door vast te houden aan gemeentelijke zelfstandigheid. Goede samenwerking met andere gemeenten is dan wel noodzakelijk
 • Pal staan voor het belang van de landschappelijke waarden van onze leefomgeving
 • De dorpse cultuur vormt een van de belangrijkste eigenschappen van Eemnes; nieuwe ontwikkelingen moeten aan deze cultuur worden getoetst
 •  Landbouwbedrijven zijn zeer belangrijk voor het voortbestaan van de polder in zijn huidige vorm; bebouwing, die de agrarische functie van de bestaande bedrijven versterkt, is mogelijk
 •  Bij belangrijke nieuwe ontwikkelingen is tussentijdse raadpleging van de bevolking noodzakelijk
 • Een gezonde leefomgeving betekent dat woningen uitsluitend gebouwd mogen worden op een afstand van de snelwegen, waar geluid en fijnstof acceptabel zijn; oprichten van een geluidsscherm langs de zuidkant – en verbeteren van de geluidswering aan de noordkant, langs de A27
 • Behoud van de aanwezige groene omgeving, ten opzichte van de bebouwing, is het uitgangspunt
 • Bestaande, provinciale, busverbindingen moeten blijven. Nieuwe halteplaatsen aan de A27 moeten zo goed mogelijk bereikbaar zijn en niet leiden tot onaanvaardbare overlast voor omwonenden
 • Inrichting van de Laarderweg (en het begin van de Wakkerendijk) als 30-km zone; afsluiting van de Laarderweg voor doorgaand vrachtverkeer.
 • Aandacht voor fietsroutes; de fietsontsluiting van de Zuidpolder naar de Wakkerendijk dient te worden verbeterd.
 • Mogelijke verbinding van Zuidersingel naar Eikenlaan voor landbouwverkeer.
 • Naar een duurzaam economisch model; gebruik van energie moet worden verminderd en energie moet duurzaam worden geproduceerd
 • Inzetten op verdere isolatie van gebouwen; zonnepanelen op alle soorten gebouwen (boerderijen, woningen, bedrijven, openbare gebouwen)
 • Nieuw te bouwen huizen worden energieneutraal en krijgen geen aansluiting meer op het gasnet. Bij bestaande woningen wordt een zorgvuldige overgang van gas naar andere vormen van energie mogelijk gemaakt
 • Zuinig omspringen met onze natuurlijke omgeving, betekent een streng ruimtelijk beleid
 • Volgen van de landelijke norm (0,8%) voor woninguitbreiding, die ongeveer 30 nieuwe woningen per jaar inhoudt voor Eemnes
 • Groene buffers tussen Wakkerendijk / Meentweg en Noordbuurt / Zuidbuurt zijn belangrijk en moeten groen blijven
 • Door landelijke wijzigingen voor woningcorporaties, nagaan wat de meest aangewezen huurvorm is voor Eemnes; hierbij is een eigen woningbouwvereniging een serieus te onderzoeken optie
 • Bij nieuwbouw is een gedifferentieerde opzet van het totale woningbestand
 • Stimuleren van het ontstaan van kleine woon/zorg combinaties (zoals bv Happy Home)
 • Snel internet is een belangrijke voorziening; aansluiting aan een glasvezel netwerk en een openbaar WiFi netwerk worden onderzocht
 • Biodiversiteit is essentieel voor het leven van bijen en andere belangrijke insecten; de gemeente Eemnes dient het “bijenconvenant” te ondertekenen, wat leidt tot reductie van chemische bestrijdingsmiddelen en het verbeteren van de groene aanplant
 • Ontwikkelingen in de centrale afvalverwerking volgen, omdat die kunnen leiden tot betere vormen van afvalinzamelen
 • Door klimaatsverandering, is wateroverlast in delen van de oude kern geen uitzondering meer en dient dan ook met voorrang te worden aangepakt
 • Hilt en bibliotheek moeten samenwerken waardoor de voorzieningen beter toekomstbestendig zijn; keuze voor samenvoeging in de huidige Hilt en niet voor nieuwbouw en de daarmee gepaard gaande kapitaalsvernietiging
 • Actief gemeentelijk beleid om sportbeoefening en deelname aan het verenigingsleven te stimuleren
 • Ouderenbeleid gericht op zolang mogelijk functioneren in eigen woonomgeving
 • Steun voor het landelijk gevoerde beleid voor het huisvesten van asielzoekers met een verblijfstatus; huisvesting dient te worden gespreid