Home » Programma 2018 » Sociale zaken & Zorg
Het rijk heeft in de afgelopen jaren, een groot aantal taken in het sociale domein overgeheveld naar de gemeenten. Taken op het gebied van jeugdzorg, werk en inkomen, en de AWBZ. Hiervoor is samengewerkt met de BEL-gemeenten, en met name ook met de gemeente Huizen. Het gaat hier om een kwetsbare groep mensen, waarvoor de zorg goed geregeld moet zijn. Op dit moment lijkt e.e.a. in goede handen. Toch blijft waakzaamheid op z’n plaats. Meedoen is daarbij essentieel, omdat het mensen in staat stelt om volwaardig mee te draaien in de maatschappij. Mensen die niet meedoen aan het arbeidsproces moeten daar op de een of de andere manier bij betrokken worden.
DorpsBelang overweegt om in buurten te inventariseren wat de behoeftes zijn en te kijken of dit deels met vrijwilligers kan worden ingevuld. Goed voor de sociale cohesie, maar denk ook aan het meedoen van uitkeringsgerechtigden. Taken waar we aan denken zijn boodschappen doen, ontlasten van mantelzorgers en kleine klusjes in huis. DorpsBelang wil daarvoor wel begeleiding van professionele krachten, die samen met de vrijwilligers aan de slag kunnen gaan. Bij de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), dient het principe van een eigen bijdrage naar draagkracht, leidend te zijn. De door het rijk geoormerkte gelden ten behoeve van armoedebestrijding, kunnen voor dit doel worden aangewend.