Home » Programma 2018 » Onderwijs en welzijn
Op dit moment is er sprake van een zekere druk op de beschikbare schoolruimte. De verwachting is echter dat dit, door demografische ontwikkelingen, binnen enkele jaren voorbij zal zijn. DorpsBelang is dan ook van mening dat er op dit moment geen nieuwe scholen nodig zijn. Er bestaat ook een risico dat door (soms tijdelijke!) populariteit van scholen voor basisonderwijs, een ruimtetekort bij de ene school en een ruimteoverschot bij de andere school ontstaat. DorpsBelang is van mening dat in dit geval geen nieuwbouw plaats moet vinden, maar dat, gelet op de relatief korte afstanden, gebruik van leegstaande klaslokalen/ruimte kan worden gemaakt.
Het verenigingsleven draagt in hoge mate bij aan het leefklimaat en de dorpse cultuur.
DorpsBelang vindt dat verenigingen zoveel mogelijk zelfstandig moeten kunnen draaien, zonder afhankelijk te zijn van gemeentelijke financiële bijdragen. Voor DorpsBelang geldt dat subsidie verleend mag worden aan belangrijke en noodzakelijke recreatie- en cultuurtaken die betreffende groepen niet zelf kunnen financieren (bv jeugdactiviteiten). In eerste instantie dient te worden uitgegaan van startsubsidies; na verloop van tijd moeten de betreffende verenigingen of groeperingen in staat zijn de exploitatie uit eigen middelen sluitend te krijgen. In bijzondere gevallen moet het ook mogelijk zijn om een garantiesubsidie te verlenen. De gemeente stelt zich in dat geval garant voor eventuele verliezen.
DorpsBelang wil vooral kleinschalige recreatie in Eemnes.