Home » Programma 2018 » R.O.
Wij moeten buitengewoon zuinig omspringen met onze natuurlijke omgeving. Eemnes heeft in meerdere opzichten een uiterst aantrekkelijke ligging. De ligging aan de grens van de Randstad heeft tot gevolg dat er een constante druk is om de in Eemnes aanwezige ruimte te gebruiken voor woningbouw en bedrijventerreinen.
Ons streven, het dorpskarakter te bewaren, laat deze activiteiten maar beperkt toe. DorpsBelang is daarom voorstander van een streng ruimtelijk beleid. Slechts waar er nadrukkelijk niet aan te ontkomen valt (zoals opvang van de natuurlijke bevolkingsgroei en een beperkte uitgroei van het bedrijventerrein), zullen wij aan ruimtevragende activiteiten meewerken.
DorpsBelang kiest voor het volgen van de landelijke norm voor woninguitbreiding. In de komende raadsperiode bedraagt deze circa 0,8% van de woningvoorraad. Dit percentage is nodig om de normale bevolkingsgroei op te vangen. Naar de toekomst doorgetrokken, betekent het, dat Eemnes ongeveer 30 woningen per jaar moet bouwen, ofwel in de komende 4 jaar 120 woningen.
DorpsBelang vindt dat de groene buffers zoals tussen Wakkerendijk / Meentweg en Noordbuurt / Zuidbuurt onbebouwd moeten blijven. Dit geldt ook voor de bestaande doorzichten langs deze wegen.
Voor de buitengebieden wordt eveneens een landschappelijk verantwoord beleid gevoerd. Dit behelst zowel het poldergebied, als ook de zogenaamde “randen” van de gemeente.
Alle regulering van de ruimtelijke structuur is gericht op het behoud van het landschappelijk karakter binnen het grondgebied. De bebouwing dient zich aan te passen aan het landschap en niet omgekeerd. Ook groen binnen de bebouwde kom wordt beschermd.