Home » Programma 2018 » Wegen en verkeer
Eemnes heeft van oudsher een lintbebouwing. De structuur, gevormd door Wakkerendijk / Meentweg en de Laarderweg vormt in feite de kern van het dorp. Met de toename van het verkeer is de overlast op deze wegen sterk toegenomen. Het fileprobleem op de snelwegen rond Eemnes leidt bovendien soms tot overlast van het, zich door Eemnes dringende, sluipverkeer.
Het is niet eenvoudig om de verkeersdruk op Laarderweg en Wakkerendijk te verminderen, zonder dat hierbij de essentiële verbindingen worden verbroken. DorpsBelang houdt toch vast aan de inrichting van de Laarderweg (en het begin van de Wakkerendijk) als 30-km zone. Pas bij werkelijke inrichting als 30-km zone, mag men verwachten dat automobilisten zich aan de voorgeschreven snelheid zullen houden. Het karakter van ons dorp dient te blijken uit een hierop aangepaste inrichting. Uitgangspunten zijn daarbij:
Het verkeer kan gebruik blijven maken van de Laarderweg en wordt daarnaast zoveel mogelijk gespreid over de andere oost-west verbindingen.
DorpsBelang is voorstander van afsluiting van de Laarderweg voor doorgaand vrachtverkeer
Voor autoverkeer moet onderzocht worden, of de Laarderweg zo ingericht kan worden, dat uitsluitend bestemmingsverkeer mogelijk is
Knelpunten in de Singels dienen te worden opgelost, zodat ook zwaar verkeer gebruik kan maken van deze verbindingen.
De dorpsstructuur laat geen grootschalige verkeersoplossingen (bv rotondes) toe in het centrum van het dorp.
DorpsBelang wil een blijvende aandacht voor de ontsluiting van de woonbuurten, waarbij de overlast op doorgaande wegen minder moet worden.
Naast het autoverkeer dient voldoende aandacht te zijn voor het fietsverkeer. Inrichting en veiligheid zijn de uitgangspunten voor de verkeersoplossingen. Mogelijke obstakels in bestaande en nieuwe fietsroutes dienen te worden aangepakt. De fietsontsluiting naar de Wakkerendijk dient te worden verbeterd.
De bestaande wegenstructuur laat geen verdere grote uitbreidingen van het dorp toe. De nieuwe woningen in de Zuidpolder worden ontsloten via een verlenging van de Zuidersingel en een zogenaamde vorkstructuur. Om sluipverkeer van de A27 te voorkomen, wordt deze niet doorgetrokken tot aan de Eikenlaan. Het is wel denkbaar dat er een verbinding komt van Zuidersingel naar Eikenlaan voor landbouwverkeer.