Verslag Ledenvergadering DorpsBelang


Dinsdag 20 januari is weer een ledenvergadering van DorpsBelang gehouden. Met 22 aanwezigen, is het een druk bezochte vergadering. Voorzitter Jacob Eek heet alle aanwezigen welkom en begint met een aantal mededelingen over leden mutaties en wijzigingen in de samenstelling van het bestuur.

Wim Bary, de huidige penningmeester heeft aangegeven te willen stoppen met bestuurswerk. Jacob stelt de vergadering voor om  Jaap Bood te benoemen als zijn opvolger. Dit wordt met algemene stemmen aanvaard. Jacob vraagt nog eens naar belangstellenden om het bestuur verder te versterken.

De nieuwe penningmeester geeft een overzicht van de financiën van het afgelopen jaar, en de begroting voor de komende vier jaren. Hieruit blijkt dat het financieel te krap wordt, met de huidige contributie. Met algemene stemmen nemen de leden een voorstel aan om de contributie te verhogen naar 12,50 euro. Volgend jaar zal dan bekeken worden of dit verder voldoende is. Er wordt nog een beroep gedaan op de raadsleden om een extra bijdrage. Bert Schreur legt uit dat giften fiscaal aftrekbaar zijn (suggestie om voor vier jaar in eens te betalen).

Jacob vraagt de fractieleden om aan te geven wat er tot nu toe is gepasseerd.

Eddy van IJken geeft aan dat op gebied van ruimtelijke ordening de grootste zorg is, de plannen van de coalitie om de bebouwingsmogelijkheden in de strook tussen A27 en Gooyergracht, te verruimen. DorpsBelang wil hier het landschap behouden, en wordt daarin overigens zeer gesteund door de provincie. Het nieuwe bedrijventerrein wordt nog maar matig wordt verkocht (één kavel tot nu toe). De opstelling van DorpsBelang  bij de doorbraak naar de Wakkerendijk is, dat gelet op de eerdere uitspraak van de raad, de inrichting van de nieuwe buurt geen uitgebreide doorgang toelaat. Het vervolg van de HOV busverbinding over de A27, lijkt onzeker. De nieuwe coalitie heeft verder twee eerdere raadsbesluiten teruggedraaid: het verbod voor vrachtverkeer op een deel van de Laarderweg, en de verhoging van de geluidswal in de Noordbuurt. Erg teleurstellend.

Bas Pouw geeft aan wat er gebeurt rond de woningbouw in de Zuidpolder. Er is een gebied aangewezen voor Collectief Privaat Opdrachtgeverschap (CPO); lijkt moeizaam te verlopen. De provincie wil experimenteren met groene energiewinning (zon, wind), mogelijk ook in de polder. DorpsBelang vindt hoge windmolens en weilanden met zonnepanelen niet passend in het poldergebied (nationaal landschap). DorpsBelang heeft uiteindelijk voorgestemd bij de keuze voor kunstgrasvelden voor de voetbalclub. Amendement van DorpsBelang om toekomstige prijsdaling tengoede van de gemeente te laten komen werd breed gesteund. Hulde.

De voorzitter refereert aan de huidige politieke onrust bij de VVD. Een deel van de fractie steunt haar eigen wethouder niet meer. Voorlopig een zaak voor de VVD. Wordt wel (op verzoek van DorpsBelang) besproken in de openbare raadsvergadering.

Bij de rondvraag komen nog een aantal zaken aan de orde: verzoek om bekendheid te geven aan bereikte resultaten (bij deze); een vraag over zonnepanelen in de geluidswal (wordt meegenomen); een verzoek om een klok aan te brengen op het gemeentehuis; vraag waarom berichtgeving in de Rotonde minder is (coalitie bezuinigt op communicatie met de burgers); vraag over voortgang WMO, waarbij ANBO toch niet de enige spreekbuis van de bevolking kan zijn; vraag naar situatie ambtswoning (staat inmiddels te koop).

Als laatste nog een discussie over de invulling van de pers aanwezigheid bij de politieke vergaderingen. De vergadering vindt het onjuist dat iemand die onderdeel is van een politieke groepering, als persvertegenwoordiger wordt gezien.

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en sluit om 22:00 uur de vergadering.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *