Verslag leden vergadering 9 januari


De voorzitter, de heer J. Eek, opent de vergadering.
Hij memoreert het overlijden van de heer Schreur senior, begin december.
Er zijn 3 ingekomen stukken betrekking hebbend op het verkiezingsprogramma.
De brief van de heer van der Horst met 2 korte aantekeningen is inmiddels beantwoord. De belangrijkste opmerkingen van de heer R. Manten (7) en E. van Ijken (2) kunnen als volgt worden samengevat.
VERKIEZINGSPROGRAMMA.
  1. Polder: opnemen als werelderfgoed. Akkoord.
  2. Behoud groen : positief. Niet alles volbouwen. Akkoord.
  3. 4e veld: onbebouwd laten. Verzet tegen huis van Eemnes op die plaats blijven aantekenen. Verkiezingsonderwerp! Akkoord.
  4. Alternatief bibliotheek: gemeentehuis. Akkoord.
  5. Belang sociale woningbouw blijven benadrukken. Akkoord.
  6. Ontsluiting zuidbuurt? Niet via verlenging Ruizendaalweg naar Wakkerendijk. Belang vorkstructuur , naar Zuidersingel, beklemtonen. Eikenlaan als ontsluitingsroute veel betere oplossing. Wel fietsontsluiting zoveel mogelijk bevorderen. Deze samenvatting van punt 6 behelst niet alle meningen. Compromis.
  7. Afvoer hemelwater (oppervlaktewater) als probleem in programma opnemen. Plus plan. Grondwaterbeheer is verantwoordelijkheid gemeente. Akkoord.
  8. Zonnepanelen: benadrukken waar wel ( geen opsomming waar/wat niet). Akkoord.
  9. Opmerking huisvuilafvoer: ruimte voor serieuze verbetering.
  10. Als rondvraagpunt: fiets- en voetgangersbelangen HOV halteplaatsen waarborgen. Ook de herinrichting van de Braadkamp vraagt om meer communicatie,
Het programma is daarmee definitief.

 

Dan de KANDIDATENLIJST.
Alvorens de kandidatenlijst specifiek aan de orde te stellen geeft de heer J. Bood een samenvatting van de verschillende verkenningen die de laatste 18 maanden hebben plaatsgevonden. Meer in het bijzonder de gesprekken met de heer vd Berg. Helaas zijn die in een vergevorderd stadium afgebroken. Daar waar de inhoud steeds hechter werd bleken de opvattingen over het vorm geven aan politiek, de cultuur, onoverbrugbaar.
Verkenningen betroffen ook kandidaten uit een  nieuwe jongere generatie. Op de valreep zijn succesjes geboekt maar per saldo onvoldoende. In de nieuwe zittingsperiode moet gerichter worden geworven.
Verheugend is de benoeming van Jan de Zeeuw als lijsttrekker. Na zijn introductie krijgt hij de volle steun van de vergadering.
De status van de lijst als eindproduct roept discussie op. Het bestuur beklemtoont de vele inspanningen en merkt in het bijzonder op dat de kandidaten zich kunnen verenigen met hun plaats op de lijst. Uiteindelijk bleek een stemming niet nodig.
HOE NU VERDER?
Het bestuur en de fractie gaan aan de slag met de planning. Een communicatiecommissie (H. Vd Horst, G. Manten, M. Schouten) biedt haar diensten aan.
De voorzitter ziet de verkiezingen met vertrouwen tegemoet. De geanimeerde vergadering voorspelt vanuit dat perspectief veel goeds.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *