Algemene Beschouwingen 2017


Alweer de laatste algemene beschouwingen van deze coalitie-periode, in welke samenstelling deze coalitie dan ook is geweest. U geeft aan dat i.v.m. de verkiezingen in maart 2017 er maar beperkte beleidsvoornemens zijn, je zou zeggen dat is nobel, maar in onze beleving bevat deze kadernota toch wel een aantal forse nieuwe zaken waar veel geld mee gemoeid is. Het financiële beeld t/m 2022 ziet er goed uit, maar ook niet verwonderlijk als je elk jaar ruim een miljoen aan precario kan innen. Maar dat stopt na 2022, dan vaart het schip met goud niet meer de Eem binnen. Daarom zouden wij er toch voor pleiten om de komende jaren een terughoudender uitgave beleid te hanteren. In een eerdere algemene beschouwing gaven wij u mee, dat 1 van de deugden van Plato de gematigdheid of wel de matiging is. Wij verzochten en verzoeken u deze te betrachten; met name voor wat betreft uw voornemens op sociaal gebied en op het gebied van woningbouw/ruimtelijke ordening.

Toekomst van Eemnes:
Wij zijn zeer content met de uitslag n.a.v. de dialoog met onze inwoners over de bestuurlijke toekomst van Eemnes. Een overweldigende meerderheid is voor behoud van zelfstandigheid, een duidelijker signaal kun je niet krijgen. Dorpsbelang is en zal altijd strijdvaardig blijven voor deze zelfstandigheid. Uiteraard moet je samenwerken op onderdelen waar je te klein bent of waar synergie te behalen valt. Niks mis mee, maar zoek wat ons betreft wat meer de (ambtelijke) samenwerking in het Eemlandse. Een onderdeel van deze dialoog was de E100. Maar wie A zegt moet ook B zeggen, dus laat dit niet verwateren! Maar om nu een gebiedsmanager aan te trekken voor 60.000 Euro per jaar (24 uur per week, waar kan ik solliciteren) om in het kader van burgerparticipatie de inwoners meer te ondersteunen op thema’s als overhangend groen, burenruzie, bestemmingsplan e.d. is wel een beetje overdreven.

Ruimte en wonen:
De zegeningen van de groei van de woningvoorraad worden wel erg ruim uitgemeten. Beter is het ook om op dit terrein de matiging te betrachten. U kent ons standpunt hierover, maar we herhalen het nog maar eens “wij staan voor een organische groei gebaseerd op de eigen groei wat uitkomt op de beroemde 30“. Wij zijn dus niet tegen uitbreiding, maar deze dient passend te zijn bij de omvang van Eemnes waarbij respect getoond dient te worden voor de landschappelijke waarden. Sluit u bij ons standpunt aan, dan worden we dikke vrienden! Voorlopig hebben we helaas te maken met het tegendeel, waarbij totaal geen aandacht gegeven wordt aan de negatieve aspecten van uw forse uitgroei. Of vindt u het op de Laarderweg en bij de Tol nog niet druk genoeg en heeft u geen oog voor de landschappelijke aantasting. Uiteraard moet je voor starters bouwen en de vraag naar seniorenwoningen zal meer toenemen, dus speel hierop in bij de uitwerking in de Zuidpolder, en laat niet alleen uw oor hangen naar de bouwers. Eemnes doet het met een wachttijd die schommelt rond een half jaar voor toewijzing van een huurwoning voor actief zoekenden gewoon goed. Recente rapporten c.q. visies geven aan dat het aanbod in Eemnes ruimer is dan de vraag. Dus waarom maar dat willen bouwen! U heeft toch ook vernomen dat uit de dialoog duidelijk naar voren kwam dat het kleinschalige en knusse van Eemnes juist zeer gewaardeerd wordt en niet dat Eemnes over 10 jaar een 2
de Houten of Vathorst moet zijn.
Dan nog de Alliantie, deze zal ons over een aantal jaar verlaten. Onze fractie heeft hier gemengde gevoelens bij. Neem bv de teleurstelling omtrent de Bongerd, wanneer komt er helderheid over het beroemde Eemnesser potje, het steeds maar overhevelen van sociale woningen naar de vrije-sector. Maar zal alles beter gaan als we zelf het in eigen beheer nemen, wij weten het niet. Maar er komt een onderzoek (a 50K) en dan lijkt ons dat dan ook gekeken moet worden of een eigen woningstichting, zoals in Laren, ook voor Eemnes realistisch is en goed georganiseerd kan worden. Spiek eens bij de buren en wellicht bespaar je een fors deel van deze 50K. Maar tot de Alliantie ons verlaat hechten wij wel aan het jaarlijkse overleg met de Alliantie zodat pijnpunten maar ook positieve zaken aangekaart kunnen worden.

Verkeer:
De verkeersproblematiek in Eemnes is niet van gisteren en ook niet morgen opgelost. De steeds drukker wordende A27 en A1 maakt dat het er niet rustiger (verkeer, geluid en fijnstof) op gaat worden in Eemnes. De ingezette rondes over de Laarderweg zijn door ons als nuttig en positief ervaren. Maar zorg dat de inwoners die serieus meedenken ook betrokken blijven en niet afhaken. U schuift alles door naar het GVVP, zeker zal daarbij de Laarderweg en 1ste stukje Wakkerendijk aan de orde komen en op microniveau het beroerd uitgevoerde voet-fietspad bij de Tol en doorsteek Torenzicht-Laarderweg. Wellicht zal geïnvesteerd moeten worden in verbetering van fietsroutes en vergeet niet uw toezegging aan ons om in het GVVP de mogelijkheden omtrent het inrichten/instellen van woonerven. Tuurlijk moet je het verkeer in Eemnes integraal bekijken, maar losse onderdelen kun je ook sneller oppakken.

Onze inwoners ( Sociaal domein / Sport / Jeugd ):
In 2015 en 2016 is er toch wel een fors budget overgebleven binnen het sociaal domein. U heeft dit netjes in een reserve gestopt om toekomstige tegenvallers op te vangen, prima wat ons betreft. Maar voor de komende jaren stelt u voor om zeg maar het bedrag wat we eigenlijk zouden overhouden in te zetten voor allerlei zaken in het kader van preventie. Bij de inleiding van de kadernota geeft u aan dat uw nieuwe beleidsvoornemens beperkt zijn. Op het gebied van het sociaal domein zien wij toch heel wat nieuwe voorstellen die op het eerste gezicht heel aardig lijken, op zich een goede en positieve insteek hebben, maar wat ons betreft wel enigszins overdreven en soms zelfs dubbelop zijn. Voor ons zeker een discussie waard.

Wat wij nieuw zouden willen aandragen in het sociaal domein is aandacht voor het feit dat senioren steeds langer zelfstandig blijven wonen (tijd van bejaardenhuizen is voorbij), waarbij de kans op onveilige situaties kan toenemen. Daarom wil Dorpsbelang voorstellen om ook eens te kijken of domotica een plek kan krijgen. Kort gezegd omhelst dit de integratie van technologie en diensten ten behoeve van een betere kwaliteit van wonen en leven en een betere dienstverlening van buitenaf naar de woning, dit alles zodat senioren langer en veiliger zelfstandig kunnen blijven wonen. Wij zouden graag zien dat dit wordt uitgewerkt in een voorstel naar de mogelijkheden in de Zuidpolder maar ook binnen de bestaande woningvoorraad.
Een andere specifiek punt die wij nu toch willen benoemen dat betreft het ondersteunen van sportverenigingen. Budget voor opleidingen voor trainer/coach daar is niks mis mee. Maar het verhogen van het basisbedrag van de subsidie voor 6 verenigingen en verhogen subsidie-deel voor jeugdleden bij alleen de binnensport verenigingen levert wel vragen op. Is er een beroep gedaan vanuit de verenigingen om meer subsidie en waarom voor 6 verenigingen of waarom voor binnensport? Of is dit al een voorloper als compensatie voor hogere huren in het Huis van Eemnes?
Dan het beleidsplan jeugd
. U wilt een outreachend en coachend jongerenwerker aanstellen, daar willen we echt wel over in gesprek, maar dan in combinatie met de gelden die al naar Versa gaan voor impuls. Over hoeveel jongeren gaat het dan werkelijk en hoeveel geld is er dan totaal voor het jongerenwerk mee gemoeid?
Dan stelt u voor om ten behoeve van sportparticipatie en buurtbetrokkenheid van jongeren een combinatiefunctionaris aan te stellen a 40K tot 60k per jaar. Is dit wel iets voor Eemnes en niet iets meer voor een grote wijk in Utrecht? Met alle respect, maar wat is de onderbouwing hiervan en heeft u überhaupt in beeld hoeveel kinderen tussen 4-19 jaar niet of wel sporten. Vervolgens wilt u iets gaan doen met een B-fit en JOGG-programma op scholen en peuterspeelzalen voor de jeugd van 2-15 jaar voor 62.000 euro. Het lijkt ons echt wat dubbelop allemaal. En daarnaast onderschat u , zo denken wij, wat de scholen en sportclubs allemaal al doen.
U visie om een duidelijke scheiding aan te brengen tussen niet-kunners en niet-willers onderschrijven wij van harte. Voor niet-kunners heeft u het over hulp, ondersteuning en solidariteit , maar wat gaat u doen bij niet-willers, komt u dan met sancties of wat?
Wat ons wel opvalt is dat bij veel preventieve maatregelen in algemene zin wordt gesproken over sporten, bewegen, gezond leven en eten, obesitas voorkomen etc. Kunnen wij daaruit opmaken dat het college het geen goed idee meer vindt om een Mc Donalds binnen de Eemnesser grenzen te halen?
Maar de grote hamvraag voor al de voornemens binnen het programma “Onze inwoners” blijft; welke doelstellingen worden er geformuleerd, hoe wordt getoetst of deze gehaald zijn en hoe wordt bepaald of een maatregel effectief is, hoe ga je bijsturen. Dat is lastig, dat snappen wij ook, maar dit zal toch voordat je ergens aan begint wel helder en duidelijk moeten zijn.

Duurzaamheid:
Zonnepanelen op gebouwen prima, zijn we voor, maar in het open polderlandschap horen ze wat ons betreft niet thuis, evenmin als windmolens.
Qua duurzaamheid is het voor ons onduidelijk wat op dit gebied door de gemeente gedaan is, dan wel wat er gaat spelen en wat u voornemens bent. Welk financieel plaatje hoort hierbij? Wat de uitgaven in de vorm van subsidies, schenkingen, inhuur en overige uitgaven zullen zijn, is ons niet helder. Wij komen tot deze vraag omdat het college met speels gemak verklaarde de kosten voor een mogelijke stroomaansluiting voor een particulier zonnepanelenveld op zich te willen nemen. Wij hebben dit voornemen overigens niet in de kadernota aangetroffen.

Gescheiden afval, daar hebben we een slag mee gemaakt, al zijn de geluiden steeds meer dat na-scheiding voor het milieu beter is dan zoals wij het doen. Een tak van sport die steeds in ontwikkeling is, wat wel gevolgd moet worden. Het beste is dat plastic (dus afval) minder geproduceerd wordt en een nieuwe term die je tegenwoordig vaak hoort is omdenken. Plastic wat je niet aanschaft hoe je niet weg te gooien, energie die je niet gebruikt hoef je niet op te wekken.
Op lokaal niveau lastig op te pakken, je kunt niet afdwingen dat komkommers in plastic verpakt niet gekocht mogen worden.

Groenbeleid:
We staan positief tegenover het idee om groenonderhoud bij lokale hoveniers onder te brengen en zien graag uitgewerkte plannen tegemoet.
Op dit moment groeit alles weelderig, maar ga eens kijken rondom de Hobbitstee en Noorderlicht. Voetpaden die schots en scheef liggen door wortels, de helft van de paden overgroeit, struiken die gesnoeid hadden moeten worden maar is gewoon niet gebeurd. In een woord armoedig.
Burgerparticipatie is niks mis mee, maar laten we vooral zorgen dat de gemeente eindverantwoordelijk is en blijft. En ook hier zou er een schone taak voor handhaving zijn weggelegd. Wat te denken van al het particuliere groen wat zodanig overhangt dat voetpaden nauwelijks begaanbaar zijn en je moet bukken voor overhangende takken. Wat dat betreft zou het goed zijn actief rond te kijken in de wijken en niet alleen die enkele melding af te werken.

Handhaving;
Voor 2017 is op mede op ons aandringen meer budget opgenomen voor met name gebiedsgericht toezicht. Wij zijn dan ook verheugd dat u voor de komende jaren ook weer extra budget vrij maakt. Maar met alleen budget red je het niet, goede wil van de handhavingsambtenaar is ook evident, daar moeten nog wel stappen worden gemaakt, dus portefeuillehouder een schone taak voor u! Als je als gemeente adequaat optreedt, dit bekend is bij de mensen en bedrijven, dan is de kans dat men bv een illegaal bouwwerkje neerzet ook minder.

Democratie:
Bij veel onderwerpen in de voorliggende kadernota is het betrekken van de burgers en het inspraak geven terecht de rode lijn. Ook wordt in het stuk geschreven dat het jaarlijkse miljoen aan precariogeld in 2022 zal eindigen en dat toekomstige grote investeringen tegen het licht gehouden, dan wel vermeden moeten worden. Tegen de achtergrond van het voorgaande moet geconstateerd worden dat dit grote voornemen zijnde de nieuwbouw van de Huis van Eemnes in geen enkel verkiezingsprogramma heeft gestaan en de bevolking ook op geen enkele andere manier zich hierover op een volwassen manier heeft kunnen uitspreken.  Daarnaast laat het planologische tijdspad zien dat bij maximale benutting van de bezwaarmogelijkheden er voor begin volgend jaar niet veel gedaan zal kunnen worden. Aan dit democratische manco kan natuurlijk nog wat gedaan worden. Dit door het houden van een referendum hierover en de uitkomst hiervan te respecteren; dan wel door de besluitvorming over de eventuele nieuwbouw door de nieuwe raad te laten doen. Dit laatste heeft onze voorkeur. Dan heeft er wel een democratisch besluitvormingsproces plaats gevonden en heeft de burgerij op een volwassen manier aan dit proces deel kunnen nemen.

Wat uit de losse pols:
Op ons verzoek is het vrijheidsmonument gedraaid en staat nu minder verscholen, maar om eerlijk te zijn staat het toch wel een beetje onopvallend in het plantsoen. In de meeste plaatsen is zo’n vrijheidsmoment centraler te vinden en meer zichtbaar. Is het een idee om het vrijheidsmonument te verplaatsen naar het Braadkampplein?
-Het huisvesten van statushouders gaan we, zoals we in Eemnes al jarenlang doen, gespreid in gewone woningen en gastvrij een plek in ons dorp geven, dus geen noodwoningen, dat is echt overbodig.
-Kan die stofzuiger voor hondenpoep wat vaker ingezet worden, voor zowel de hondenuitlaatveldjes om deze schoon te houden maar zeker ook voor de straten, bermen en speelveldjes waar kinderen spelen, want het is soms echt een smeerboel en levert veel irritatie op, ook bij de hondenbezitters.

Ter afsluiting:
Wellicht is na de 3de wijziging qua samenstelling van de coalitie in deze periode nu de rust teruggekeerd, dat is in algemene zin goed. De verkiezingen zijn in zicht en dat wordt ook weer een leuke en intensieve periode.

Tot slot danken wij het college en de ambtenaren voor de totstandkoming van de kadernota en wensen u gezondheid en plezier in uw werkzaamheden toe.

Fractie DorpsBelang
Marion Riemens, Eddy van IJken, Bas Pouw

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *