Reactie DB op “Huis van Eemnes”


Voorligt het voorontwerpbestemmingsplan. Dat en niet anders. U wilt allerlei uitspraken van ons. Wij zijn van mening dat dit weer een geheel verkeerde manier is van keuzes maken voor zon belangrijk project.
Eerst maakt de meerderheid van de raad een keuze voor veld vier, zonder te weten wat de financiële consequenties zijn. Wij hebben daar al eerder over gesproken. Nu het voorontwerpbestemmingsplan. U vraagt een voorkeur voor een model, nog steeds zonder financieel plaatje.De wethouder zei in zijn introductie dat er door de meerderheid van de raad een principebesluit is genomen over veld 4.
Een voorkeur voor een model geven kan gewoon niet en is ook bestuurlijk buitengewoon onverstandig. Want stel model 1 heeft de voorkeur en die keuze heeft tot gevolg dat het geheel 12 miljoen kost maar gezien de parkeerproblematiek, wordt besloten toch maar ondergronds te parkeren en er komen gewoon nog meer miljoenen bij, dan moet de mogelijkheid zijn te zeggen dit kan niet. Als gevolg van toch verkeerd berekende cijfers blijkt de jeugd van Eemnes toch toe te nemen en wees eerlijk wanneer hebben de afgelopen jaren de onderwijsprognoses al eens gebleken juist te zijn!
Wij vragen dus nog steeds om herbezinning en op grond van alle feiten, planologisch en financieel een juist besluit te nemen!

Als ik alle reacties op de serieus ingebrachte punten die voor de schrijvers belangrijk zijn, lees, dan heb ik plaatsvervangende schaamte!
Elk redelijk argument wordt afgedaan met zinnen als, het verkeersrapport wijst uit dat het allemaal prima kan. Ja dank je de koekoek, dat rapport had echt niet uitgewezen dat het niet kan, want dit college heeft zijn zinnen op deze locatie gezet en dus miet het passen. Dat een ieder met normaal verstand snapt dat dit echt problemen gaat geven, doet er niet toe.
Dat de kinderen van de basisschool ver moeten lopen over een route niet zonder risico’s, ik hoor nog iemand zeggen dat kan prima veilig langs de Laarderweg??, wordt afgedaan als, goede beweging voor de kinderen, de ouderen kunnen op de fiets? Zeker ook over de veilige Laarderweg en de kleintjes iets met busjes. Dan voel je toch niet serieus genomen?
Het is ons echt onbegrijpelijk dat u niet voor goede argumenten u wilt bezinnen op uw genomen besluiten, nee de heer Rood voorop, we kennen hem inmiddels het zal en moet doorgaan.

In het voorstel lezen we het volgende:
Bij het voorontwerpbestemmingsplan is een verkeers- en parkeeronderzoek gevoegd. Het onderzoek is recent definitief gemaakt. In het conceptrapport werd aangegeven, dat voor de absolute piekvraag naar parkeren 135 parkeerplaatsen nodig zijn. Daarnaast werd geadviseerd op minimaal 120 parkeerplaatsen aan te leggen. Voor het overige kan dan gebruik worden gemaakt van het parkeerterrein bij de voetbalvereniging. In het nieuwe rapport wordt aangegeven, dat voor de absolute piekvraag 143 parkeerplaatsen nodig zijn. Daarbij wordt nog wel steeds geadviseerd om 120 parkeerplaatsen aan te leggen. In het voorontwerpbestemmingsplan wordt uitgegaan van 130 parkeerplaatsen.

Dus bij een nieuw rapport zijn er ineens meer parkeerplaatsen nodig? Maar dat doen we niet? Een rapport over parkeren en parkeernormen blijkt later achterhaald en er zijn nooit parkeerplaatsen over altijd te kort. Dit gaat over huis van Eemnes maar er dient natuurlijk meegenomen te worden de argumenten van de voetbalclub, als ze promoveren komen er meer mensen kijken, en als de Lidl de vergunning krijgt om voor de tweede keer groter te worden en daarmee de grootste Lidl in de gehele omgeving te worden, dat gaat ook meer mensen trekken en daarmee wordt de parkeerdruk nog groter op dat gebied.
De voetbal geeft al aan dat er al in de Patrijzenhof geparkeerd wordt op zaterdag middag, dus u kunt de problemen niet weg bagatelliseren.

In het rapport staat verder dat het kruispunt Laarderweg/Noordersingel/Braadkamp zal dienst doen als centrale aanrijroute richting Huis van Eemnes. ALs gevolg hiervan zal het aandeel afslaand verkeer op dat kruispunt toenemen. Advies maatregelen treffen waarmee de veiligheidssituatie voor fietsers wordt verbeterd.
In normale taal: het wordt daar knetterdruk!
De voetbal geeft duidelijk aan dat zij een ledenstop moeten opleggen als veld vier niet meer door hen gebruikt kan worden.
De voorgestelde overloop tussen parkeerterrein voetbal en Hilt op veld vier, is verre van optimaal en zelfs gevaarlijk mbt tot uitrijden brandweer. Dus de uitruk zelf geeft onveiligheid en risico op parkeren op uitrit brandweer is onveilig .
De scholen tezamen met vele ouders zijn helemaal niet content met locatie veld vier. De kinderen van de basisschool zijn de grootste gebruikers van de Hilt,  zij moeten veel verder lopen over een route niet zonder risico’s. Ik hoor nog iemand zeggen dat kan prima veilig langs de Laarderweg, of het wordt afgedaan als, goede beweging voor de kinderen, en de ouderen kinderen kunnen op de fiets? Zeker ook over de veilige Laarderweg en de kleintjes iets met busjes. Ook het wegwimpelen van onderwijstijd is wat ons betreft not done. Dan voel je je als school en schoolleider en leerkracht toch niet serieus genomen?
Het is ons echt onbegrijpelijk dat u niet voor goede argumenten u wilt bezinnen op uw genomen besluiten.
Maar nee, met de heer Rood voorop, we kennen hem inmiddels, het zal en moet doorgaan.
Het advies aan deze raad en college is om deze locatie te heroverwegen op grond van de volgende argumenten:
Voetbal kan niet meer groeien, moet ledenstop invoeren
Scholen moet voor het gymonderwijs te ver lopen en verliezen zo onderwijstijd en langer onderweg dus meer risico’s kwa veiligheid
Parkeerdruk wordt veel te groot en combinatie parkeren en brandweer uitrukken worden gevaarlijk.
Verkeersveiligheid kruispunt Laarderweg/Noordersingel/Braadkamp vanwege tename verkeer onaanvaardbaar, met name voor fietsers.
Verloren gaan van een groengebied binnen de kern, door weer stenen stapelen.
De enorme vernietiging van grondstoffen door de sloop van de Hilt, daar is niets duurzaams aan!
Als u als coalitie daadwerkelijk waarde hecht aan de mening van inwoners en niet alleen luistert als het u past, dan kunt u niet anders dan deze locatie heroverwegen.
Zoals ik ook insprekers hoorde zeggen:
Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald!

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *