Verslag ledenvergadering


Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering en heet de 21 aanwezigen welkom, onder wie een journalist van De Gooi-en Eemlander.
De notulen van de vorige halfjaarlijkse ledenvergadering worden goedgekeurd. Enige onderwerpen uit die bijeenkomst verschijnen vanavond opnieuw op de agenda.
Expliciet moet worden vermeld dat aan het actiepunt, het laten verschijnen van een extra nieuwskrant gekoppeld aan de nieuwjaarswens, met succes gevolg is gegeven.
Penningmeester Jaap Bood stelt de financiën aan de orde. Het overzicht 2016 en de begroting 2018 (de komende 2 jaar in verband met de verkiezingen in maart 2018) wordt uitgereikt. Alles onder controle. Het beschikbare kapitaal voor het verkiezingsfonds lijkt toereikend. De contributie kan gehandhaafd worden op € 12,50.
Formeel dient een kascommissie te worden ingesteld. Karin de Boer en Arnold Raven melden zich als vrijwilliger. De penningmeester zal hen voor het inzien van de stukken  uitnodigen.
De voorzitter stelt de 3 fractieleden voor de stand van zaken in het overleg te schetsen.
Bas Pouw neemt daarbij het voortouw. Veel aandacht voor de bestuurlijke herindeling. Peilingen en de dialoog met de inwoners worden gememoreerd. Uitkomst: eerste optie Eemnes zelfstandig (8,5), zelfstandig met optimale samenwerking waar mogelijk: 7,5. Op de derde plaats , de BEL-combinatie (5,5). Tenslotte BEL plus Huizen.
Midden februari wordt een brief van de CvdK verwacht. Een fusie van Laren, Blaricum en Huizen is een realistische verwachting. Daaruit blijkt ook het belang van provinciale krachten. De provincie Utrecht hecht meer waarde aan processen van onderop. Dat lijkt voor Eemnes interessant. Maar kan ook schaduwkanten hebben. Zo zullen op korte termijn de kosten van het opbreken van de huidige BEL-organisatie een discussiepunt vormen. Voor Dorpsbelang (DB) is het tamelijk simpel. Die kosten zijn voor de veroorzaker, de provincie, niet Eemnes.
Uit het debat dat daarna de vergadering kleurt kan geconcludeerd worden dat het ontstaan van DB, de essentie, was gelegen in het behouden van het unieke karakter van het dorp. Daar moeten we ons ondubbelzinnig sterk voor blijven maken.
Een tweede heet hangijzer in de rapportage van de fractie is het voorgenomen “Huis van Eemnes”.  Bestuurlijk is het wachten op het indienen bij de gemeenteraad van een integraal plan. Parallel daaraan worden binnen de gemeente verschillende acties gevoerd die de nodige vraagtekens plaatsen bij het voornemen. Vooral omdat het voornemen groteske vormen begint aan te nemen (kosten, omvang, het wegdrukken van andere belangen).  Een raadgevend referendum , aan te vragen door de inwoners van Eemnes, zou weleens zeer passend kunnen zijn. De verschillende actiegroepen zoude daartoe een gemeenschappelijk initiatief kunnen nemen. Ook met het oog op de verkiezingen in 2018, een kernpunt voor DB.
Tenslotte meldt de fractie als hoofdpunt de perikelen over het GVP (Gemeentelijk-Verkeers-Plan). Het lijkt er op dat dit onderwerp staat geagendeerd op 20 februari. Inhoud en ook op welke wijze rekening is gehouden met inwonerswensen vragen om duidelijkheid. Het slepende hoofdstuk inzake de verkeerssituatie Laarderweg-Wakkerendijk zal van  een nieuwe alinea worden voorzien. Voor DB staat centraal hoe de motie van aansporing is uitgevoerd.
In de rondvraag worden de status van de HOV en het groenplan 2017-2027 aangeroerd.
De voorzitter sluit af met de vraag :  hoe nu verder?
Centraal in de komende activiteiten staan de voorbereidingen van de verkiezingen in 2018.  Globaal kan hij daarover het volgende melden. Concept verkiezingsprogramma (september 2017). Opstellen kieslijst oktober. In dat verband wordt geattendeerd op de voorlichting “gemeentepolitiek” in mei 2017. Met name interessant voor een nieuwe generatie potentiële raadsleden. Het bestuur zal een actieplan opstellen.
Afsluitend dankt de voorzitter de betrokkenheid van de leden en roept op tot het uitdragen van de DB-standpunten bij de inwoners van het dorp met het oog op de verkiezingen in 2018.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *