Verslag openbare ledenvergadering (7 juni)


Ledenvergadering DorpsBelang, 7 juni 2016

Opening
Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering, en heet de 15 aanwezigen van harte welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van Dorien Walraven en Nanette van Popta. Bij de vorige algemene ledenvergadering in januari, is afgesproken om deze halfjaarlijkse bijeenkomst te houden.
Cees Manten vraagt om op de agenda te zetten “plannen DB voor nabije en verdere toekomst”. Dit wordt bij punt 3 (algemene beschouwingen) en punt 4 (toekomst eemnes) behandeld.
Penningmeester Jaap Bood meldt dat bijna alle leden hun contributie hebben voldaan, zodat de opbouw van het verkiezingsfonds voldoende lijkt.
De notulen van januari worden zonder verdere discussie goedgekeurd.

Bestuurssituatie Eemnes
Marion Riemens legt uit dat de coalitie van D66 en CDA, gesteund door de fractie van de Berg, gevallen is. De oorzaak is het besluit om bij de samenvoeging van bibliotheek en Hilt, geen renovatie van de Hilt te kiezen, maar een geheel nieuw gebouw neer te zetten. Dit was voor de fractie van de Berg reden om uit de coalitie te stappen. Daarna is door D66 en CDA met alle partijen gesproken (ook met DB). Er is gekozen voor uitbreiding van de coalitie met de PvdA, met als wethouder Sven Lankreijer.
Er zijn in het nieuwe coalitie programma wel een aantal punten van DB overgenomen, o.a. de DB-motie mbt verkeerssituatie Laarderweg-Wakkerendijk.
DB zal in de oppositie doorgaan met het proberen de eigen punten te realiseren.
Op de vraag hoe het komt dat DB niet in de nieuwe coalitie vertegenwoordigd is, antwoordt de fractie dat vooral de uitgroei van Eemnes het breekpunt is.

Algemene beschouwingen
Tjebbe van Hees complimenteert fractie voor goede beschouwingen. Enige discussie over het al dan niet vertrouwen van de manier waarop sociale zaken in Huizen voor Eemnes wordt gedaan. De fractie houdt daarover enige twijfels.

Toekomst Eemnes
Bas Pouw legt uit hoe het proces met de Eemnes-100 heeft gewerkt. Reden voor deze discussie is de druk vanuit NH op Laren en Blaricum om (met andere gemeenten) te fuseren. Daardoor kan de BEL samenwerking wel eens ophouden te bestaan, en moet Eemnes een nieuwe keuze maken. De E-100 discussie (met 100 inwoners), ging vooral over wat men in het dorp belangrijk vindt (bv groen, duurzaamheid, tweede Happy Home, levensloop bestendig wonen, etc), maar minder over al dan niet fuseren. Na het zomerreces wordt eea concreter is de verwachting.

Statushouders
Bas Pouw legt nog eens uit hoe hij samen met de fractie van de Berg, een voorstel heeft gemaakt om statushouders gespreid in het dorp te huisvesten, en niet zoals het college wil, geclusterd. Afwachten hoe de nieuwe coalitie hiermee zal omgaan.

Verkeerssituatie Laarderweg-Wakkerendijk
Jan de Zeeuw memoreert nog eens dat bewoners wel mochten meepraten maar op voorhand te horen kregen dat er geen tweede doorsteek naar de Wakkerendijk zal komen. De veiligheidssituatie op begin Wakkerendijk wordt steeds slechter. Cees Manten geeft aan dat hetzelfde geldt voor de drukte op de Laarderweg. DB heeft in de raad een motie van aansporing ingediend, die vraagt om de verkeersdruk op de Laarderweg aan te pakken. Motie is aangenomen en ligt nu bij de nieuwe wethouder Lankreijer. Cees Manten pleit voor een andere plaats om een doorsteek te maken, nl bij de ijsbaan. De fractie bij monde van Bas antwoordt dat er gezocht moet worden naar een oplossing die voor het hele dorp een verbetering is. Diverse onderzoeken hebben aangegeven dat een extra verbinding met de Wakkerendijk extra sluipverkeer oplevert. Dit blijft wel een zorg en zal bij elke oplossing ook aangepakt moeten worden.

Zonnevelden
Eddy van IJken rapporteert over de situatie rond de aanleg van zonnepanelen langs de A1 (nabij de Eikenlaan). Het college heeft maar met 1 grondeigenaar gesproken (raadslid Seldenrijk), en daarvoor gekozen. Omdat Seldenrijk niet mee mag stemmen, heeft dit geleid tot zijn aftreden als raadslid. Met zijn aftreden is er nu potentieel een meerderheid voor het plan. De fractie van DB is voorstander van het gebruik van zonnepanelen, maar heeft in de afweging hier gekozen voor behoud van het landschap.

Rondvraag
– Cees Manten vraagt om visienota DB. Bestuur gaat hier naar kijken.
– Tjebbe van Hees meldt gevaarlijke verkeerssituatie Steefoordlaan (fietsers). Wordt opgevolgd.
– Cees Manten vraagt naar de voortgang E-100 discussie. Marion antwoordt “na de zomer”.
– Bert Schreur meldt een moeilijke situatie rond mantelzorg aanvragen. Er lijkt sprake van ontmoedigingsbeleid. Wordt door fractie meegenomen.
– Eddy van IJken vraagt of een “tussen-krant” (extra nieuwskrant) tot de mogelijkheden behoort. Bestuur gaat hier naar kijken.

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de voorzitter de vergadering.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *