Algemene Beschouwingen 2016 DorpsBelang


Geacht College,
Voor ons ligt de kadernota waarin U zelf aangeeft dat er nauwelijks beleidsvoornemens in verwoord worden. Wat in het coalitieakkoord staat, is in gang gezet of inmiddels afgerond en de komende anderhalf jaar zullen de inwoners niet veel mogen verwachten van het gemeentebestuur. Zeer merkwaardig en knullig, wat moeten wij zeggen tegen de inwoners?
Sorry, maar er zijn geen ambities, geen problemen die opgelost moeten worden, geen bestuurlijke zaken die spelen, geen voornemens om het dorp aangenaam te houden. Nou, DorpsBelang heeft deze wel!

Communicatie
Adequate en vooral juiste communicatie met de inwoners, bedrijven en raadsleden laat nog veel te wensen over. Zelfs tot grote ergernis van D66 fractievoorzitter de heer Gebbink. Dit College laat menigmaal steken vallen en het lijkt wel of de kritiek klakkeloos wordt weggewuifd. Dit ondanks de vele keren dat het College beterschap belooft.
Wij hebben in de kadernota nog geen letter kunnen vinden aangaande een voornemen om de communicatie te verbeteren. U zult ongetwijfeld zeggen, daar is geen budget mee gemoeid. Slecht excuus, juist een coalitie die zegt dat zij communicatie hoog in het vaandel heeft staan, daarvan mag je toch echt verwachten dat de ambitie om dit wezenlijk te verbeteren er dan vanaf straalt.
Dus geen gezever over budget, gewoon doen. Een aantal verbeterpunten opnemen is toch echt wel op zijn plaats!, want helaas gaat het keer op keer mis, of te laat of niet volledig of volkomen onjuist, geblunder 1ste klas, om moe van te worden. (toch mevrouw de Boer?).
College, kunt U ons toezeggen dat communicatie nu echt prioriteit krijgt? En kunt u ons aangeven hoe U dit aanzienlijk gaat verbeteren?
Kleine tip van onze kant, lees bv een folder voordat deze naar de burgers toe gaat!

Handhaving
Wij zijn verheugd dat U ons herhaalde pleidooi voor uitbreiding van handhaving over hebt genomen. Want eerlijk is eerlijk dat was de laatste jaren wel erg belabberd. Wij hebben steeds gepleit voor uitbreiding qua handhaving. Doordat er niet of nauwelijks gehandhaafd werd en wordt, worden wij helaas steeds geconfronteerd met het legaliseren van overtredingen, bv op gebied van ruimtelijke ordening. Dus wij zijn blij met deze uitbreiding. Nu nog het jaarlijks uitvoeringsplan aan de raad presenteren en zorg dan ook dat de reguliere uitvoering een impuls krijgt. Voor de portefeuillehouder ligt hier fors taakveld open. Probeer ook de ambtelijke inzet in de uitvoerende delen van de organisatie van de grond te laten komen. Veel van Uw voorgangers is dat niet gelukt.

Verkeer
College, U weet toch nog wel van de door U overgenomen motie over het sluipverkeer en de Laarderweg? Zelfs de wethouder was er enthousiast over! Dus kom snel met de uitvoering, waarvan u hebt toegezegd de opzet ruim voor het zomerreces (dit jaar) aan de Raad voor te leggen. Verder: hou eens op met fietsers pesten, dus maakt de doorsteek voor langzaam verkeer naast Wakkerendijk 90 in orde en fatsoeneer de doorgang bij Torenzicht overeenkomstig de wensen van de Fietsersbond, deze doorgang is een verbindings-ader voor fietsers tussen noord en zuid-deel. Als U nog overtuigd moet worden om dit aan te passen, ga eens een keer kijken! En wat een gepruts in de bocht tegenover Jan de Bruin.
Ten aanzien van de HOV vinden wij wel dat U goed Uw best doet op dit dossier. Wat meer aandacht voor de bereikbaarheid. En tevens moet de afstand tussen de twee halteplaatsen aan weerskanten van de A27 niet te groot worden.

Ruimtelijke ordening en Wonen
Nu de plaatselijke woningbehoefte nagenoeg is opgedroogd, gaat U onverdroten door met het snel volbouwen van de Zuidpolder. Wij hadden de hoop dat, na het opvallende vertrek van de erkende bouwpastoor de Heer Zoetman, er met een nieuwe portefeuillehouder een zekere matiging in het bouwtempo zou optreden, dit hebben wij (nog?) niet kunnen ontwaren. Kom eens tot bezinning op dit gebied! Wij zijn niet tegen uitbreiding, maar dan wel op het juiste schaalniveau en tempo die bij dit dorp hoort.
Voornemens qua ruimtelijke ordening kondigt U niet aan, bravo!
Wel is de kernrandvisie voor een deel van de Buitenrand (Goyergracht) onderweg. Hoewel de hele operatie van ons totaal niet gehoeven had, echt zonde van het geld, kijken wij er met belangstelling naar uit en verwachten dat deze portefeuillehouder wel oog heeft voor de landschappelijke waarden van dit gebied.
Het bestemmingsplan voor zonnepanelen aan het einde van de Wakkerendijk is natuurlijk een gedrocht, waarvan wij hopen dat het de eindstreep niet haalt. Als er dan velden hiervoor ingericht
moeten worden, zoek ze dan buiten de Eempolder op een plaats waar middels aanwezige of aan te brengen beplanting geen zintuigelijke waarneembaarheid is. Het huisvesten van statushouders gaan we natuurlijk gewoon gespreid over Eemnes doen in gewone woningen. Dus kom niet meer aan met van die rare (op publiciteit gerichte) noodonderkomens. De notitie “sociale huurwoningen Eemnes”, opgesteld door de heren Van den Berg en Pouw, geeft een prima weergave dat tijdelijke woningen niet nodig zijn zonder dat de wachttijd (welke slechts 0.2 jaar betreft) voor reguliere woningzoekenden in de knel komt. Ga de onderhandelingen aan met de Alliantie. Hoe zit het eigenlijk met de prestatieafspraken? Deze zouden toch afgelopen december gereed zijn of bedoelde u december 2016?

Milieu
U kondigt een uitbreiding van formatie duurzaamheid aan van 25.000 euro. Dit om bedrijven te bezoeken vanwege hun wettelijke verplichting tot verduurzaming. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar is dit wel zinvol? Hoe staat het met de plannen voor zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen? Hoe is de stand van zaken rond de door de gemeente rijkelijke gesubsidieerde organisaties, bv nul op de meter?
Hoeveel huizen in Eemnes zijn nu nul op de meter? En afgezien van CO2 reductie wat levert dit alles de gemeente o.a. financieel op?

Sociaal domein
Wat gaat hier een hoop geld in om en wat is de materie complex. Het lijkt dat de transitie goed verloopt in Eemnes, dus dan zijn complimenten aan de portefeuillehouder ook op zijn plaats. Maar vallen er geen mensen tussen wal en schip? Hoe weten we dit, hoe komen we hierachter? Blijkbaar houden we een ruim bedrag over op het sociaal domein terrein. Te hoog ingeschaald door het rijk of zit de wethouder op elke cent om maar de reserve sociaal domein te kunnen vullen?
Ons punt is, dat het nu lijkt voor de komende jaren dat het streven is om ruim binnen de budgetten te blijven, wat op zich geen verkeerd uitgangspunt is, maar dit moet niet ten kosten gaan van de zorg op het gebied van Wmo, huishoudelijk hulp, jeugdhulp en ondersteuning, cliënten bij de Tomin.
Een mooi voorbeeld is het beleidsuitgangspunt voor de jeugdzorg. Deze omvat kort gezegd; “als in een vroeg stadium het probleem kan worden aangepakt of beheersbaar kan blijven scheelt dat een heleboel geld in de toekomst”. Oké, logisch, maar het doel is toch juist om deze kinderen te helpen en nu lijkt dit dan onderschikt aan het kostenverhaal. We helpen deze kinderen toch niet alleen om later geld te besparen. Wat betreft DorpsBelang mag meer uitgestraald worden dat de zorg en hulp de primaire taak is en het kostenverhaal moet niet als leidend gehanteerd worden. Wel een ander wezenlijk aspect wat ons mogelijk zorgen baart, is dat wij hebben vernomen dat Huizen, die de uitvoering doet voor Eemnes m.b.t. Wmo en Participatie (werk en inkomen), zich toch grotesk opstelt als uitvoeringsinstantie en centrumgemeente. Beetje overdreven gezegd  “Eemnes u moet u mond houden, wij doen het zeer goed en u moet gewoon de forse rekening betalen”.
Met de switch van de Wmo en deel van de participatie van de regio Amersfoort naar Gooi-en Vecht heeft de wethouder toegezegd dat wij als Eemnes aan de knoppen kunnen draaien qua beleid, ambitie, uitvoering en de regie voeren over ons eigen budget. Dit blijkt toch geen loze belofte! Graag Uw reactie?

BEL-organisatie
De Raad heeft recent besloten dat de BEL-organisatie de gewenste doorontwikkeling kan doorvoeren. Wordt het niet eens tijd dat de BEL ook gaat nadenken om taken op zich te nemen als uitvoerende organisatie voor andere gemeenten? Desondanks blijven bij ons de zorgen over de door de BEL-combinatie uitgevoerde werkzaamheden. Wij zien de resultaten van de veranderde leiding reikhalzend tegemoet. Eerder gaven wij al aan dat de vertegenwoordiging van een wethouder in het Dagelijks Bestuur niet onze keus is. Wij hebben meerdere malen bezwaren hiertegen geuit en zijn dan ook verheugd dat alle partijen in Eemnes nu tot inzicht zijn gekomen dat alleen de Burgemeester deze taak op zich moet nemen. Is er al een besluit over de samenstelling van het DB?

Financiën
Er komt een schip met GOUD binnenvaren. Jawel, zo mag je het gerust noemen. Na een tijdje op de Eem gevaren te hebben en sommigen zeiden “je komt er niet in” is het schip nu met ministeriële goedkeuring binnengevaren om de eerste 10 jaar elk jaar 800.000 euro te brengen. Met als tegenprestatie het recht om de kabels en de leidingen in de gemeentegrond te laten liggen en het sturen van de rekening. Zo kan je ze nog wel hebben!
Toevallig kwam dit schip laatst de boot naar Elba met de heer Zoetman aan boord nog tegen. Natuurlijk zijn alle geldzorgen nu verdwenen, maar wij vinden het niettemin passend om een terughoudend uitgavenbeleid te voeren.
Eerder is gesteld dat de te ontvangen precariogelden mogelijk een evenredige daling van de  OZB heffingen tot gevolg zou moeten hebben. Daarmee zouden deze gelden voor een deel naar de bevolking moeten terugvloeien. Een mening die op zich niet zo vreemd is aangezien de inwoners deze belasting al via de energietarieven hebben betaald. Wij zullen hierover een motie indienen om te na te gaan wat de mogelijkheden hiervoor zijn. Graag Uw mening hierover?
Binnen de lopende begrotingen voor de komende jaren zou U ook nog ruimte kunnen creëren door een matiging van de stortingen in de MIP. Met de door U voorgestelde reserve MIP zijn de Eemnessers van nu wel erg aan het sparen voor de Eemnessers van morgen.
Kunt u niet beter een aantal onderdelen uit het investeringsplan opnemen in de begroting van het jaar van uitvoering? Daarnaast vinden wij het lastig om nu een oordeel over een aantal investeringen te geven zonder dat wij op de hoogte zijn van de inhoudelijke aspecten. Wat met een goedkeurig wekt je toch echt de indruk dat dit uitgevoerd zal worden.
Wel vragen wij ons af waarom in het MIP geen bedrag voor de Laarderweg genoemd wordt of worden deze werkzaamheden uit een andere bron bekostigd?
Binnen een terughoudend uitgavenbeleid passen geen subsidies aan schimmige clubs op duurzaamheidsgebied en uiteraard geen miljoeneninvestering in een nieuw te bouwen Hilt.

Bestuurlijke toekomst
Geen letter hierover in de kadernota. Wij zullen u echt niet aansporen om veel inkt te verspillen over dit onderwerp. Uiteraard zal na de dialoog met de inwoners en de a-democratische gedachten van de landelijke partijen bij onze buurgemeenten nog heus wel een discussie losbarsten over de bestuurlijke toekomst. Deze gaan wij zeker niet uit de weg. Wij zullen blijven strijden voor zelfstandigheid van onze gemeente. Samenwerking waar mogelijk prima, maar niet je identiteit opgeven en tegelijk een zak met geld meegeven omdat onze polders dan worden volgebouwd. Waar zijn Eemnessers trots op? Wij horen vaak als reactie de prachtige polders en het zeer aangename kleinschalige landelijke leef-en woonkarakter van dit mooie dorp. Juist dat wil DorpsBelang behouden en niet van Eemnes een tweede Nieuwegein of Houten maken.

Wat uit de losse pols:
• Hoe zit het met snel internet, glasvezel?
• Hoe zit het met de sociale buurtteams?, en dan niet alleen gericht op veredelde hark en schoffel activiteiten, maar juist gericht op de sociale cohesie?
• Landbouwverkeer, hoe gaan we dat aanpakken?
• Hoe zit het met inhuur van externen?

Ter afsluiting:
Wij kunnen in zijn algemeenheid zeggen dat in deze raadsperiode de coalitiepartijen toch wat minder stabiel gebleken zijn. Wij hopen dat de laatste ruim anderhalf jaar tot de verkiezingen het er wat rustiger aan toe gaat, 3x is scheepsrecht. DorpsBelang is uiteraard bereid, als de tot nu toe gebleken stabiele factor in de raad, deel uit te maken van een coalitie, waarin wij ons voldoende herkennen.

Tot slot danken wij het college en de ambtenaren voor de totstandkoming van de kadernota en
wensen u wijsheid, gezondheid en plezier in uw werkzaamheden toe.

Fractie DorpsBelang
Marion Riemens, Eddy van IJken, Bas Pouw

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *