MOTIE STATUSHOUDERS


MOTIE
De raad van Eemnes in vergadering bijeen op 25 april 2016;
gelezen het College-memorandum Sociale woningbouw Eemnes d.d. 29 maart 2016;
en overwegende:

  • dat dit memorandum concludeert dat
    …”niet meer bouwen dan nu voorzien leidt tot een tekort van minstens tachtig woningen in de komende jaren, waardoor vanaf 2018 de sociale huurwoningen die beschikbaar komen vrijwel geheel ten goede komen aan mensen met voorrang, zoals statushouders…;
  • dat dit een onwenselijke ontwikkeling is;
  • dat in dit memorandum de Raad wordt verzocht om
    …”richtinggevend te bespreken hoe het groter wordend tekort aan woningen voor statushouders en Eemnesser wachtenden opgelost kan worden…”;

voorts overwegende:
dat in de bijlage van deze motie een richtinggevende bijdrage wordt geformuleerd om te komen tot een oplossing van de gesignaleerde problemen;

draagt het college op
Uitvoering te geven aan de in deze bijlage geformuleerde voorstellen en daartoe onderhandelingen te openen met de Alliantie alsmede de marktpartijen Zuidpolder

  1. om te komen tot concrete nadere afspraken m.b.t. de voorraad sociale huurwoningen voor de komende jaren,
  2. alsmede tot een concrete actualisatie van de komende uitwerkingsplannen Zuidpolder conform het in de bijlage geformuleerde beleid
  3. en de opzet , nadere uitwerking en tussenstanden van de onderhandelingen etc regelmatig met de Raad te bespreken,

en gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de Raadsleden
Bas Pouw & Willem van den Berg

 

BIJLAGE bij Motie sociale woningbouw
in te dienen in de raadsvergadering van 25 april 2016 door Willem van den Berg en Bas Pouw
NOTITIE SOCIALE HUURWONINGEN EEMNES
Inleiding:
Het College heeft recent een concept-voorstel ten aanzien van de bouw van tijdelijke sociale huurwoningen aan de Barbeelstraat ingetrokken en is dus niet aan de Raad ter behandeling voorgelegd. Reden van dit besluit was en is het vermeende gebrek aan draagvlak in de Raad voor dit voornemen. Daarop heeft het College een notitie/memo met als titel “Huisvesting statushouders, urgenten en mensen op de wachtlijst d.d. 29 maart 2016 aan de Raad geschreven met een overzicht aangaande dit vraagstuk en mogelijke oplossingsrichtingen. In dit memo wordt geconcludeerd dat niet meer bouwen dan nu voorzien zal leiden tot een tekort van sociale woningen om de genoemde doelgroepen te huisvesten. Als afsluiting in deze memo verzoekt het college de Raad om gestelde richtinggevend te bespreken.
Eemnes wordt zoals elke gemeente in ons land (en in Europa) geconfronteerd met en min of meer georganiseerde instroom van vluchtelingen, waarvan vele een verblijfstatus (statushouders) krijgen. Deze mensen zullen dus in alle gemeenten in Nederland woonruimte aangeboden moeten worden. Het is niet duidelijk over welke aantallen we het in de toekomst hebben, simpelweg omdat het contingent vluchtelingen dat naar Nederland is gekomen of gaat komen kwantitatief niet is bepaald, laat staan dat we weten hoeveel daarvan naar Eemnes zullen komen. Ook maatregelen en afspraken op Europees niveau kan bepalend zijn voor het de instroom voor de komende jaren.
Deze notitie geeft de richting aan op welke wijze statushouders gehuisvest dienen te worden. Leidraad is dat het bestaand beleid, verspreiding in (bestaande) huurwoningen in Eemnes, wordt voorgezet.
Tijdelijke woningen als buffer of clustering van woningen alleen bestemd voor statushouders is niet wenselijk en ook niet noodzakelijk, daarnaast bevordert dit niet de integratie.
In deze notitie zal voor de jaren 2016 en 2017 een concrete invulling worden weergegeven.
De invulling voor de jaren 2018, 2019 en 2020 zal vooral richtinggevend zijn. Overigens dient voor deze periode wel het bestaande beleid als leidraad gehanteerd te worden maar zal voor de uitleglocatie de Zuidpolder een nieuwe opzet en plan van aanpak bepaald moeten worden. Ten tijde van planvorming van de Zuidpolder was immers het hele vluchtelingenprobleem niet voorzien. Gezien de taakstelling voor de komende jaren voor de gemeente Eemnes is dus nu het moment voor actuele bijsturing en aanpassing in de planvorming van woningbouw in de Zuidpolder.
Onderstaande notitie is een bijdrage tot een concrete invulling, richtinggevende aanpak en insteek op welke wijze en onder welke spelregels we afdoende sociale huurwoningen in Eemnes voor de komende jaren kunnen realiseren en dat is waar het College om heeft gevraagd.
UITGANGSPUNT: vestigen statushouders op basis van spreiding in (bestaand) huurwoningbestand.
De gemeente Eemnes huisvest al jaren succesvol en op een humane wijze het toegewezen aantal statushouders. Het reeds jarenlange beleid om statushouders te vestigen in bestaande huurwoningen verspreid over Eemnes dient het uitgangspunt te blijven voor de toekomst. Het aantal toewijzingen voor het huisvesten van statushouders voor Eemnes is vanaf 2015 toegenomen. Voor de jaren 2016 en 2017 betreft de voorlopige geschatte taakstelling omtrent het aantal te vestigen statushouders voor Eemnes per jaar ca. 28 a 30 statushouders. Het is op dit moment nog onduidelijk welk quotum Eemnes toegewezen zal krijgen voor de jaren 2018, 2019 en 2020. Maar de taakstelling zal zeker niet minder zijn dan 2016 en 2017.
Om knelling en minder aanbod te voorkomen t.a.v. de reguliere woningzoekenden en zorg te dragen voor afdoende woonruimte om statushouders te huisvesten zullen voor de periode 2018, 2019 en 2020 versneld sociale huurwoningen nieuwgebouwd moeten worden, daar het huidige reguliere huurwoningenbestand, gezien de verwachte taakstelling, onvoldoende soelaas biedt.
Gegevens Alliantie:
Het huidige(2015) huurwoningbestand van de Alliantie is op dit moment ca. 830 woningen, onderverdeeld in ca. 150 woningen in de vrije huursector en ca. 680 woningen in de sociale huur.
Het totaal aantal woningen schommelt sinds 2009 (en jaren daarvoor) rond de 830 woningen; opmerkelijk is de jaarlijkse afname van het aantal woningen in het sociale huursegment. Daarmee  kan gesteld worden dat de Alliantie zich niet houdt aan hun core-business als woningcorporatie, namelijk hun taak om te zorgen voor voldoende huurwoningen in het sociale segment.
Ter indicatie:
Jaar 2009 51 vrije sector 777 sociale
Jaar 2015 145 vrije sector 683 sociale
De conclusie die hieruit getrokken wordt, naast het gegeven dat de Alliantie dus hun taak op het gebied van voldoende sociale huurwoningen heeft verzaakt, dat gedurende de afgelopen jaren vele woningen uit het sociale segment over zijn geheveld naar de vrije sector huur, in 2014 betrof dit  zelfs 30 woningen.
Het absolute aantal huurwoningen is al jaren op gelijk niveau. Het totaal woningbestand (particulieren) in Eemnes is laatste decennia jaarlijks licht gestegen, terwijl dus zoals reeds aangegeven het absolute aantal huurwoningen gelijk is gebleven. De reden is dat als er woningen in de huursector worden opgeleverd ( b.v. WOZOCO ) dat de Alliantie dit zelfde aantal woningen uit hun woningbestand mag en dus heeft verkocht.
Het aantal vrijkomende huurwoningen betrof de laatste jaren een gemiddeld ca. 55 woningen, onderverdeeld in ca. 42 sociale huur en 13 vrije sector huur. Daarnaast, en zeer cruciaal, blijkt dat uit het deel vrijkomende sociale huurwoningen er de laatste twee jaar gemiddeld 20 woningen per jaar zijn overgeheveld naar het vrije sector-huursegment.
Op basis van bovenstaande zullen vanaf heden de volgende regels strikt nageleefd dienen te worden:
-De Alliantie mag “geen” huurwoningen uit hun woningbestand verkopen.
-Ook na oplevering van de appartementen in de Weiden , ca. 22 sociale huurwoningen, mag de Alliantie geen woningen uit hun bestand verkopen.
-Vrijkomende sociale huurwoningen worden niet meer overgeheveld naar de vrije sector.
-Gemeente kan afdwingen dat eengezinswoningen gesplitst kunnen worden.
Gevolg: Het absolute aantal huurwoningen, met name in het sociale segment, zal jaarlijks geleidelijk toenemen, dus het percentage huurwoningen zal dus niet op gelijk niveau blijven ( zoals de laatste 10 jaar ), maar juist toenemen.
Taakstelling gemeente Eemnes vestigen statushouders voor 2016 en 2017.
Voor 2016 is de verwachting dat er ca. 28 statushouders gevestigd dienen te worden in Eemnes.
Eenzelfde aantal is ook de geschatte verwachting voor 2017.
Concrete invulling m.b.t. vestigen statushouder 2016 & 2017
Verzoek / eis aan de COA van gemeente Eemnes m.b.t. toewijzing statushouders 2016 & 2017:
Per jaar:
-4 x gezin (min. 4 personen )
-2 a 3 x stel (tweepersoonshuishouden)
-8 a 10 x alleenstaande
Totaal: 16 + 4 + 10 = 30 statushouders
Ps.; dit verzoek / eis van COA is gezien de verdeling m.b.t. gezinnen/stellen/alleenstaanden zeer redelijk en billijk.
Benodigd aantal woningen voor 2016 & 2017 (o.b.v. spreiding) uit het huidige huurwoningbestand
Per jaar:
-4 x (vrije sector) eengezinswoning; t.b.v. gezin a 4 personen
-2 x (vrije sector) eengezinswoning splitsen; t.b.v. 2 x stel en 2 x alleenstaanden
-6 x sociale woning; t.b.v. 6 x alleenstaanden
(m.b.t. 2016: 2 woningen uit de Weiden en 4 woningen uit bestaand woningbestand)
Kortom, totaal benodigde woningen voor de jaren 2016 & 2017:
-12 (eengezins)woningen benodigd uit totaal huidig woningbestand vrije huursector a ca. 145 woningen
-12 woningen benodigd uit totaal bestand sociale sector a ca. 700 woningen (680 bestaand + 22 Weiden)
Het benodigde aantal sociale huurwoningen wijkt in dit geval niet af van het aantal woningen welke Eemnes al jaren jaarlijks uit de woningvoorraad m.b.t. vestigen statushouders heeft ingezet.
Het verschil wordt gemaakt met de inzet van eengezinswoningen.
Jaarlijks komen ca. 55 huurwoningen vrij, waarvoor dus voor de jaren 2016 en 2017 ca. 11 a 12 woningen per jaar benodigd zijn voor het vestigen statushouders. Daarnaast zal dit jaar de oplevering zijn van 22 sociale huurwoningen in de Weiden. Hierdoor ontbreekt de noodzaak om tijdelijke woningen, als een soort bufferopvang, te realiseren. Voor 2018 en de jaren opvolgend zal naast het bestaande beleid (spreiding in Eemnes in bestaand huurwoningbestand) de plannen t.a.v. de uitleglocatie de Zuidpolder geactualiseerd dienen te worden om te komen tot voldoende sociale huurwoningen.
Gezien het aantal vrijkomende huurwoningen per jaar, de bouw van 20 sociale huurwoningen in de Weiden zal er voor 2016 en 2017 t.a.v. het vestigen van statushouders geen knelling zijn in relatie tot woningzoekenden uit Eemnes, dus starters, jongeren en ouderen. Ook urgentie-gevallen kunnen een woning aangewezen krijgen. Op basis van de omschreven concrete invulling voor 2016 en 2017 en de oplevering van 22 sociale huurwoningen in de Weiden zal de wachttijd (laatste jaren betrof deze ca. 0.2 jaar) voor de reguliere woningzoekenden die actief inschrijven op minimaal gelijk niveau blijven.
In 2015 waren er ongeveer 38 actief woningzoekenden. De vrijkomende huurwoningen zijn o.a. toegewezen aan statushouders, senioren, personen met een urgentie en de reguliere woningzoekenden. Met de oplevering, gepland dit jaar, van 22 sociale huurwoningen in de Weiden komt er in vergelijking tot het aantal actief woningzoekenden (en personen met urgentie) dus relatief voldoende en gelijkwaardig aanbod.
Richtinggevende opzet sociale huurwoningen voor periode 2018-2019-2020
Zoals reeds eerder gememoreerd is het onbekend wat de exacte taakstelling zal zijn voor de periode 2018, 2019 en 2020 t.a.v. het aantal statushouders. Niettemin moeten we rekening houden met waarschijnlijk toenemende aantallen. De woonruimte om deze mensen te huisvesten zal niet (alleen) binnen het reguliere huurwoningenbestand kunnen worden gevonden.
Naast voorzetting van het huidige beleid, spreiding over Eemnes in bestaand huurwoningbestand, dienen de plannen in de Zuidpolder dus geactualiseerd te worden om te komen tot voldoende aantallen sociale huurwoningen. De Zuidpolder is immers praktisch gezien op korte termijn de enige mogelijke locatie voor woningbouw. Leidraad is en blijft overigens wel dat de invulling van de deelplannen in de Zuidpolder gebaseerd is op gemêleerde woningbouw.
Opzet actualisatie Zuidpolder
Voormalige schoollocatie Zuidpolder.
Op de locatie met de bestemming Maatschappelijk, waar oorspronkelijk mogelijk een school was gepland, zijn nu zgn. hofjeswoningen voor senioren gepland. Dit is zo bedacht om daarmee het “scheefwonen” terug te dringen. Scheefwonenden senioren moet hiermee worden uitgenodigd om hun woning te verlaten en beschikbaar te maken voor de sociale huursector. Op zich een nobele gedachte, maar recent is in de Raad bij diverse gelegenheden nogal wat bedenkingen ten opzichte van dit plan geuit.
In de Samenwerkingsovereenkomst (SOK) met de marktpartijen is gesteld dat de kaders die de Raad heeft vastgesteld (o.a. PvA, masterplan, bestemmingsplan, GREX) bindend zijn en dat eventuele wijzigingen alleen bij goedkeuring en vaststelling door de Raad mogelijk zijn.
Zover ons bekend is, is aan de Raad geen toestemming gevraagd voor de wijziging van de bestemming. Ook afspraken over een mogelijke grondopbrengst a 650.000 Euro voor de voormalige schoollocatie is nooit aan de Raad voorgelegd, terwijl de bevoegdheid wel des Raad is. Wij gaan er dan ook vanuit dat het college de gemaakte afspraken met de marktpartijen hebben afgestemd onder voorwaarde van goedkeuring van de Raad.
Wij stellen voor om geen goedkeuring te geven om deze locatie alleen te gebruiken voor realisatie van levensloopbestendige woningen, zgn. patio woningen. In de door de Raad vastgestelde kaders is afgesproken dat dergelijke woningen worden gerealiseerd verspreid binnen het gehele plangebied. Dus er wordt geen streep gezet voor realisatie van levensloopbestendige woningbouw met als doel om scheefwonen tegen te gaan.
De voormalige schoollocatie zal ingezet moeten worden, zeg maar als een gewoon uitwerkingsplan, voor gemêleerde woningbouw (huur en koop in diverse prijsklasse), maar met de nadruk op sociale huurwoningen.
Een herziening aangaande de uitwerkingsplannen Zuidpolder.
Deze herziening heeft natuurlijk alleen betrekking op deelplannen die nog slechts op de tekentafel liggen of nog uitgewerkt dienen te worden, niet voor de recent door college vastgestelde uitwerkingsplannen.
De herziening moet resulteren in het naar voren halen in tijd van bouw van sociale huurwoningen en een aanpassing van het percentage in het sociale segment.
Aangaande het sociale segment is afgesproken dat de verdeling ca. 50% koop en 50% huur betreft. Voor de komende deelplannen is het wenselijk om binnen dit segment de verdeling aan te passen naar bv 70% huur en 30% koop. Een zeer belangrijke voorwaarde voor de uitwerking van de komende deelplannen is dat er niet getornd mag worden aan de afspraak van gemêleerde bouw.
Kortom, per deelplan blijft het uitgangspunt gevarieerde woningbouw, dus afwisseling en mix van koopwoningen in alle prijsklasse en huurwoningen, op deze wijze blijft spreiding het uitgangspunt.
Betreffende de actualisatie van de komende uitwerkingsplannen dient gestreefd te worden om dit binnen de kaders zoals afgestemd in de samenwerkingsovereenkomst (SOK) te zoeken. Specifiek t.a.v. de afspraken omtrent sociale huurwoningen. Voor het gehele plangebied is een totaal van ca. 88 sociale huurwoningen afgesproken, tot nu toe is er geen woning in deze categorie gebouwd.
I.v.m. de gewenste integratiemix tussen koop- en huurwoningen per deelplan, dient wel te worden meegegeven dat de bouwstijl en uitstraling van sociale woningen moet aansluiten bij de vrije sector woningen (koopwoningen). Dit geheel conform het door de raad vastgestelde beeldkwaliteitsplan.
Dit jaar zal de actualisatie en opzet woningbouw Zuidpolder aangaande de komende uitwerkingsplannen geconcretiseerd moeten zijn, daar in 2018 oplevering van de woningen kan plaatsvinden.
Inbrei locatie(s) Eemnes
Als er met de scholen overeenstemming is bereikt en daarmee mogelijk de schoollocatie HSS vrij komt, is in het vigerend bestemmingsplan “de Kern” reeds een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor woningbouw. Gedacht kan worden om hier een gelijkwaardig plan a la “de Weiden” uit te werken.
Alliantie en marktpartijen
Het mag duidelijk zijn dat onze gemeente (met vele andere gemeentes) geconfronteerd wordt met een probleem op het gebied van volkshuisvesting in het sociale huursegment. Dit probleem kan niet door de gemeente alleen opgelost worden. Beperkingen van juridische en commerciële aard zijn van toepassing. De Alliantie heeft een wettelijke verantwoordelijkheid m.b.t. volkshuisvesting en zal in deze crisissituatie dus alle zeilen moeten bijzetten om aan hun verplichtingen te voldoen.
Wij vertrouwen erop dat de Alliantie puur op basis van hun wettelijke taak ruimhartig medewerking zal verlenen aan de uitvoering van de plannen om te komen tot voldoende woonruimte voor huisvesting voor de reguliere woningzoekenden in Eemnes, de taakstelling m.b.t. huisvesten statushouders en mensen met een urgentieverklaring.
Evenzo, hoewel de positie van marktpartijen een compleet andere is, verwachten wij van marktpartijen die met de gemeente in de Zuidpolder CV/BV zijn verenigd, dat zij zullen meewerken aan een adequate actualisatie aangaande uitwerkingsplannen voor de komende jaren. De ontstane situatie kwam onverwacht en razendsnel op ons af en er zal dus met onconventionele middelen moeten worden gewerkt om hieraan het hoofd te bieden.
Ook bouwend Nederland heeft in dit verhaal zijn plicht.
Integratie.
Het behoeft geen uitleg dat clustering van statushouders niet wenselijk is voor goede integratie. Juist spreiding op basis van permante huisvesting zal de integratie van statushouders in de wijk of straat met de andere inwoners bevorderen. Naast de bewoners in de wijk is er ter bevordering van de integratie ook een taak en rol weggelegd voor het verenigingsleven, maatschappelijke organisaties, politieke partijen en zelfs het bedrijfsleven.

Comments & Responses

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *