Voorlichting statushouders


Vestigen statushouders.

Gezien de vele reacties uit het dorp t.a.v het plan van het college, om langs de A27 op het voormalig gronddepot woningen te plaatsen voor met name statushouders, en dus af te wijken van het reeds jarenlange beleid om deze mensen te spreiden over Eemnes is het hoogtijd om de mening en visie van Dorpsbelang duidelijk en beknopt uit een te zetten.

Statushouders, zijn vluchtelingen, die door de asielaanvraag procedure heen zijn, en toestemming hebben gekregen, in Nederland te blijven. Alle gemeenten hebben de verplichting om een deel van deze statushouders te huisvesten. De gemeente Eemnes plaatst al sinds jaren statushouders verspreid over Eemnes. 

Om eerlijk te zijn denken wij dat dit aan de meeste inwoners voorbij is gegaan, dus positief.

Wel is het zo dat het aantal statushouders die dit jaar en naar verwachting ook komende jaren gehuisvest moeten worden is toegenomen. Naast dat dit een verplichting is voor alle gemeenten in Nederland is het in onze optiek een morele plicht waar je niet voor moet weglopen. Maar de hamvraag blijft hoe kan dit het best georganiseerd worden waarbij spreiding, integratie, verdringing op sociale huurwoningen, communicatie en draagvlak sleutelwoorden zijn.

Het plan van het college om ca. 20 (komende jaren nog eens 20 ) woningen te plaatsen voor met name statushouders op het voormalig gronddepot aan de Barbeelstraat. zullen wij niet ondersteunen. Wij zijn, zoals reeds het jarenlange beleid, voor spreiding over Eemnes in bestaande woningen. Dus ook een aantal clusters van bv 6 woningen verdeeld over verschillende locaties lijkt ons niet de juiste insteek. Bij spreiding zal de integratie veel beter verlopen en er wordt draagvlak gecreëerd. 

Uiteraard moet dit niet tot verdringing van de sociale huurwoningen leiden voor jonge mensen of starters die ook graag hun eerste stap op de woningmarkt willen maken. Ons inziens is dit op te vangen door de vrijkomende huurwoningen in de vrije sector (hier zijn er veel van en er is nauwelijks vraag naar) te bestemmen voor statushouders. Dit zijn eengezinswoningen, dus gezinnen kunnen hier makkelijk in. Ook kan een woning gesplitst worden, de begane grond als een woning en de verdiepingen als een woning. Geschikt dus voor 2x een stel of alleenstaande.

Schijnbaar gaat de woningbouwvereniging de alliantie tegensputteren omdat zij deze woningen liever in de verkoop zetten, maar de tijd dat een woningbouw corporatie dit bepaalt is echt voorbij.

Indien de komende periode mocht blijken dat er toch niet voldoende woningen beschikbaar komen, dit zal in onze optiek dan wel een gering aantal zijn, dan kan dit worden meegenomen in de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk de zuidpolder, maar uiteraard onder hetzelfde principe van spreiding. Een gemêleerde opbouw van huur en koopwoningen uit elke prijsklasse is zo wie zo een uitgangspunt dat meer aandacht verdient !

Recent was de locatie Ocriet in beeld voor opvang van asielzoekers. Dorpsbelang heeft van af het begin gepleit voor openbaarheid. Alleen de VVD heeft dit ondersteund. De rest van de raadsfracties niet, waardoor dus alles achter gesloten deuren heeft plaatsgevonden. Na lang aandringen is een deel van hetgeen zich hieromtrent in de politiek heeft afgespeeld openbaar gemaakt. Ook nu tav het vestigen van statushouders pleit Dorpsbelang ervoor dat het gemeentebestuur open moet staan voor tijdige en actuele informatie. Voor de direct omwonenden is op korte termijn een informatieavond. Maar ook andere inwoners zijn bezorgd, hebben vragen. Daarom hebben wij nogmaals nadrukkelijk een verzoek gedaan bv een inloopavond te organiseren. Uiteraard voordat het voorstel van het college besproken wordt in de ronde en sessie met de raad. 

Resumé ; Dorpsbelang vindt de huisvesting van statushouders een morele plicht, maar uitsluitend verspreid over Eemnes, waarbij de gemeente aandacht heeft voor de gevoelens en meningen van (bezorgde) inwoners.

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *