vragen over statushouders


Voor de raad van 15 februari is de volgende rondvraag ingediend.
Er was enig onduidelijkheid of de stukken geheim waren, zoal in het verleden over de Ocriet als mogelijke locatie voor opvangcentrum, maar gelukkig kunnen we hier in de openbaarheid over praten.

**************************************************************************************************************************

Geachte voorzitter en college,

Wij lazen uw stuk over de huisvesting van statushouders (op de website: Eemnes moet statushouders vestigen).

In het stuk wordt een nieuw beleidsvoornemen aangekondigd namelijk het tijdelijk onderbrengen van statushouders in te bouwen tijdelijke woningen. Deze tijdelijke woningen zullen op 1 plaats gebouwd worden nl. het voormalige gronddepot.

Hiermee wordt het bestaande beleid om statushouders te huisvesten in bestaande huurwoningen verlaten.

Van het bestaande beleid gaat ook een spreiding over de gemeente uit.

Wij vinden het een onjuiste zaak de statushouders in een apart complex onder te brengen en zien graag dat het bestaande ,,spreidingsbeleid ” wordt voortgezet.

Uw argumentatie dat door de statushouders de druk op de wachtlijst van woningzoekenden toeneemt, wordt door ons maar ten dele gedeeld. Zo hier al sprake van zou zijn dan is dit oplosbaar door het aantal huurwoningen te vergroten. Behalve door nieuwbouw kan dit veel beter door enige grote huurwoningen ( waar geen enkele wachttijd voor is) te splitsen voor bewoning. En als er al nieuwbouw nodig is kan deze uiteraard in onze uitleglocatie, zijnde de Zuidpolder.

Resten bij ons nog enige vragen opmerkingen over uw stuk.

U wilt de statusouders eerst in tijdelijke woningen onderbrengen. Met de bouw van deze woningen kan eerst eind 2016 gestart worden. Dit uiteraard afhankelijk van bezwaarprocedures.

Wij kunnen hier niet anders uit concluderen dan dat U in ieder geval dit jaar geen statushouders wilt huisvesten.  Wij vinden dit niet goed.

Planologisch vinden we de gronddepotlocatie gezien de korte afstand tot de A 27 ongeschikt voor wonen.

Verder schrijft in uw stuk dat het bestemmingsplan tijdelijke woningen voor maximaal 10 jaar toestaat. Dit is onjuist;  de gronddepot gronden hebben niet de bestemming wonen. Een tijdelijke bestemming is wel mogelijk; maar maximaal voor 5 jaar. Voor de door U voorgestane gebruiksduur is dus een volwaardige planprocedure nodig en die willen nogal eens wat duren.

Wij vinden dat U met hetgeen U in uw stuk stelt aanleiding geeft tot een behandeling in de raad en willen dit zo snel mogelijk op de agenda te plaatsen.

In ieder geval willen wij hierover vragen stellen tijdens het vragen (half)uur  in de raadsvergadering van a.s. maandag 15 februari.

Conform artikel 41 van het Reglement van orde melden wij hierbij dit onderwerp bij de voorzitter aan.

 

Namens de fractie van DorpsBelang,

Marion Riemens

Comments & Responses

4 Responses so far.

 1. Jan Ebbers says:

  l.S.
  Wij hebben een huis gekocht in een rustige, ruim opgezette wijk. In aavang werd er gesproken over 150 woningen, dit zijn er 175 geworden. Daarnaast wordt momenteel het grasveld tussen de zonnebaarsweg en Meerval volgepropt met 22 woningen, voor starters en senioren. Dus van 150 naar 197 woningen. De gemeente heeft grof geld verdient aan onze woningen, terwijl wij ingeleverd hebben in woongenot en waarde daling van onze woning, omdat wij nu 2 kolossale gebouwen voor onze neus hebben. Past in het bestemmingsplan De Weide nog wel een bouw van 40 units voor statushouders ? Met vriendelijke groet, Jan Ebbers

  • Marion Riemens says:

   Dank u wel voor uw reactie inzake de huisvesting van statushouders.
   Vanuit het Rijk is elke gemeente verplicht statushouders te huisvesten. Dit zijn mensen die een procedure doorlopen hebben en een verblijfsvergunning gekregen hebben. Voor elke gemeente stelt het Rijk het aantal te vestigen statushouders vast.

   Ons standpunt is, dat de statushouders die aan Eemnes toegewezen worden, zoals we dat al jaren doen, verspreid over Eemnes komen te wonen. Dit komt de integratie ten goede en heeft geen enkel probleem gegeven de afgelopen jaren.
   Wij zijn geen voorstander van clustering van deze statushouders.
   U heeft misschien het artikel wat in de Gooi en Eemlander waar ons standpunt in verwoord werd, gelezen (Gooi- en Eemlander d.d. 13 februari j.l.)

   Er zijn nog geen besluiten hierover genomen. Wij zullen zoals we tot nu toe steeds gedaan hebben, er op aan blijven dringen, dat er met de omwonenden en de inwoners van Eemnes over gesproken gaat worden.
   U kunt er van verzekerd zijn dat het onze aandacht heeft.

   Wij zullen de vergaderingen waarin deze huisvesting van statushouders op de agenda staat op onze eigen website publiceren.
   http://www.dorpsbelangeemnes.nl

 2. E.A. van Giessen-Spek says:

  Goed dat u hier zo bovenop zit! Op mijn werk als NT2 groepsleerkracht in een stad op een school met 98 % kinderen van Buitenlandse afkomst zie ik genoeg problemen. O.a een woordenschat achterstand die kinderen niet zo makkelijk inlopen als wel gezegd wordt.
  Mijn mening is: 20 % Buitenlanders op 80 % goed Nederlands sprekenden (en met Nederlandse waarden en normen hanterende mensen, dit kunnen dus ook goed geïntegreerde Buitenlanders zijn, want die zijn er ook!)) Eigenlijk zou elk dorp en stad het zo in hun wijken en scholen moeten verdelen dan heeft het integratie beleid kans van slagen.
  Zo niet, dan blijven de mensen uit dezelfde bevolkingsgroep elkaar opzoeken en beïnvloeden met hun eigen cultuur, die vaak in het thuisland allang vrijer is geworden. Uit angst houden ze zich vaak vast aan strakke regels die in het thuisland niet meer gehanteerd worden. Bv. het dragen van een hoofddoek in overheids gebouwen etc. De wijk waarin onze school staat was “wit” ( om het even zwart/wit te typeren, want, de kinderen, die in Nederland vaak geboren zijn, hebben dezelfde kleur als ik ). In de jaren 70 namen wij wel allochtonen op (scholen in de buurt niet). Alle “witte” ouders vertrokken en nu is daar nog maar 2 % van aanwezig. Met gevolg dat integratie veel lastiger is. De 2e en soms zelfs 3e generatie allochtonen zien het voorbeeld niet om zich heen en horen weinig andere ouders goed Nederlands spreken en weten vaak niet wat onze gewoontes zijn. We zullen ze daarin moeten opvoeden. (Tevens op consultatie bureaus uitleg geven dat je tegen baby’s al moet gaan praten en baby spelletjes doen.)Velen zijn dit niet gewend helaas.
  Dus: spreiding is ZEER gewenst.

  • Jacob Eek says:

   Dat is precies de reden waarom wij graag spreiding zien!!!
   De wethouder heeft in beantwoording op onze vragen mondeling aangegeven dat het woningen van tijdelijke aard zijn en dat de mensen zullen gaan doorstromen. Daarnaast gaf hij aan dat niet alleen bedoeld is voor statushouders maar dat het ook tijdelijke opvang is voor mensen die dringend woonruimte nodig hebben. Dit heeft wel iets van onze zorgen weggenomen, maar zijn nog steeds niet gelukkig met deze plannen. Ze moeten nog in de gemeenteraad besproken worden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *