vragen over statushouders


Voor de raad van 15 februari is de volgende rondvraag ingediend.
Er was enig onduidelijkheid of de stukken geheim waren, zoal in het verleden over de Ocriet als mogelijke locatie voor opvangcentrum, maar gelukkig kunnen we hier in de openbaarheid over praten.

**************************************************************************************************************************

Geachte voorzitter en college,

Wij lazen uw stuk over de huisvesting van statushouders (op de website: Eemnes moet statushouders vestigen).

In het stuk wordt een nieuw beleidsvoornemen aangekondigd namelijk het tijdelijk onderbrengen van statushouders in te bouwen tijdelijke woningen. Deze tijdelijke woningen zullen op 1 plaats gebouwd worden nl. het voormalige gronddepot.

Hiermee wordt het bestaande beleid om statushouders te huisvesten in bestaande huurwoningen verlaten.

Van het bestaande beleid gaat ook een spreiding over de gemeente uit.

Wij vinden het een onjuiste zaak de statushouders in een apart complex onder te brengen en zien graag dat het bestaande ,,spreidingsbeleid ” wordt voortgezet.

Uw argumentatie dat door de statushouders de druk op de wachtlijst van woningzoekenden toeneemt, wordt door ons maar ten dele gedeeld. Zo hier al sprake van zou zijn dan is dit oplosbaar door het aantal huurwoningen te vergroten. Behalve door nieuwbouw kan dit veel beter door enige grote huurwoningen ( waar geen enkele wachttijd voor is) te splitsen voor bewoning. En als er al nieuwbouw nodig is kan deze uiteraard in onze uitleglocatie, zijnde de Zuidpolder.

Resten bij ons nog enige vragen opmerkingen over uw stuk.

U wilt de statusouders eerst in tijdelijke woningen onderbrengen. Met de bouw van deze woningen kan eerst eind 2016 gestart worden. Dit uiteraard afhankelijk van bezwaarprocedures.

Wij kunnen hier niet anders uit concluderen dan dat U in ieder geval dit jaar geen statushouders wilt huisvesten.  Wij vinden dit niet goed.

Planologisch vinden we de gronddepotlocatie gezien de korte afstand tot de A 27 ongeschikt voor wonen.

Verder schrijft in uw stuk dat het bestemmingsplan tijdelijke woningen voor maximaal 10 jaar toestaat. Dit is onjuist;  de gronddepot gronden hebben niet de bestemming wonen. Een tijdelijke bestemming is wel mogelijk; maar maximaal voor 5 jaar. Voor de door U voorgestane gebruiksduur is dus een volwaardige planprocedure nodig en die willen nogal eens wat duren.

Wij vinden dat U met hetgeen U in uw stuk stelt aanleiding geeft tot een behandeling in de raad en willen dit zo snel mogelijk op de agenda te plaatsen.

In ieder geval willen wij hierover vragen stellen tijdens het vragen (half)uur  in de raadsvergadering van a.s. maandag 15 februari.

Conform artikel 41 van het Reglement van orde melden wij hierbij dit onderwerp bij de voorzitter aan.

 

Namens de fractie van DorpsBelang,

Marion Riemens

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *