Motie van wantrouwen


Onderstaande tekst heeft fractie voorzitter Marion Riemens uitgesproken tijdens het indienen van de motie van wantrouwen tegen de wethouders Rood en den Dunnen.

Het is van belang, het is van  DorpsBelang!, dat we in openbaarheid in de raad spreken over het hoe en waarom over de situatie die ontstaan is door het opzeggen van het vertrouwen door de wethouders Rood en den Dunnen in de wethouder Zoetman en in de VVD.
Wij betreuren het zeer dat we dit via een persbericht hebben vernomen en via persberichten informatie gekregen hebben.

Laat het vooraf duidelijk zijn, dat wij altijd helder geweest zijn in onze communicatie dat het beleid van deze coalitie, met name de ruimtelijke ordening, die in de portefeuille van de heer Zoetman zat, niet op onze instemming kon rekenen. Wij zien de heer Zoetman als een bouwpastoor en inspirator voor verdere verstening en verstedelijking van Eemnes. Bij onze algemene beschouwingen in juni wenste wij hem een reis naar Elba, we hebben nu ook nog twee medepassagiers in gedachte.
Wel vinden wij dat het verplichte vertrek van Zoetman door beide medewethouders op een ronduit schandalige manier heeft plaatsgevonden. Deze handelswijze heeft bij ons geleid tot een motie.

Wij dienen deze motie in samen met de PvdA en VVD.
Ik zal deze motie voorlezen en vervolgens geven alle drie partijen een eigen toelichting.

De toelichting van DorpsBelang is de volgende.
Zoals al aangegeven moet een wethouder betrouwbaar zijn en de manier waarop de heer Zoetman aan de kant gezet is, kan echt niet. U bent beide uw bevoegdheden te buiten gegaan.
Ongeveer vijf weken geleden heeft DorpsBelang vragen gesteld over de eenheid in het college. De heer den Dunnen heeft toen zonder tranen in de ogen een gloedvol betoog gehouden over de eenheid de fantastische samenwerking in het college.

Nu lezen we de hele week, hoe dit al veel langer liep, ja de heer den dunnen geeft zelfs aan dat de problemen al in een vorig college aan de orde waren, dus dat moet iets van 2008 geweest zijn. De breuk zou langzaam ontstaan zijn.
In de besluitenlijsten van het college hebben wij nimmer aangetroffen dat u het in bepaalde aanpak niet met de heer Zoetman eens was.
Over de communicatie van dit hele college hebben wij het al meerdere malen gehad, dus wat de heer Zoetman verweten wordt, verwijten wij ook de overige twee wethouders.
In de radio uitzending afgelopen zaterdag,  gaf u als laatste aan ik hoop dat ik het de inwoners kan uitleggen. Ik denk niet dat u kunt uitleggen waarom u zo met uw collega wethouder omgaat.
Ik vraag mij ook in deze werkelijk af waar de C in CDA nog voor staat.

 

MOTIE (vreemd aan de orde) nummer:

Betreffende:  Motie van wantrouwen

Voorgesteld door: Dorpsbelang, VVD en PvdA

Raad d.d.:  7 december 2015

De gemeenteraad van Eemnes in vergadering bijeen op 7 december 2015:

Constaterende dat:

  • Op maandag 30 november 2015 het vertrouwen in wethouder Zoetman en de VVD door wethouders Rood en Den Dunnen is opgezegd blijkens hun mededeling op 30-11-15;
  • Procedureel hebben wethouders hier niks mee te maken en zijn de wethouders Den Dunnen en Rood met deze daad ver buiten hun bevoegdheden getreden;
  • De hele gang van zaken rondom het wegsturen van (collega) wethouder Zoetman onprofessioneel en onfatsoenlijk te noemen is;
  • Blijkens artikel in de Gooi- en Eemlander d.d. 2 december 2015 is alvorens het opzeggen van het vertrouwen in de VVD in het weekend van 28 november 2015 met de fractie Van den Berg gesproken over steun aan het CDA en D66. Dit gedrag hoogst onbetrouwbaar en laakbaar is en niet past bij wethouders waarbij betrouwbaarheid een eerste voorwaarde dient te zijn;
  • De argumenten die tot nu toe zijn aangedragen voor het opzeggen van het vertrouwen in wethouder Zoetman zeer discutabel zijn en zeker hem alleen niet zijn aan te rekenen;
  • De verwijten en geuite kritiek op dossiers (o.a. Zuidpolder en Kernrandvisie) waarvan de politieke verantwoordelijkheid weliswaar bij wethouder Zoetman ligt, maar daarentegen tot stand zijn gekomen door instemming van de overige wethouders (zie collegebesluiten) en tevens  ook door alle 3 de wethouders  zijn uitgedragen;
  • De communicatie op alle niveaus  (college onderling, raad, inwoners, buurgemeenten, media) structureel onder de maat is en zo geen recht wordt gedaan aan fatsoenlijk bestuur van de gemeente Eemnes.

Overwegende dat wij bovenstaande constateringen dermate ernstig en laakbaar achten en dat wij geen vertrouwen meer hebben in het verder functioneren van de wethouders Den Dunnen en Rood;

De raad :

1) Spreekt uit:
Het vertrouwen in de wethouders Den Dunnen en Rood op te zeggen.

2) Verzoekt:
De beide heren met onmiddellijke ingang hun ontslag als wethouder in te dienen.

3) Spreekt vervolgens uit:
Dat e.e.a. zal leiden tot nieuwe coalitiebesprekingen, welke op een professionele, eerlijke en transparante wijze vorm dienen te krijgen.

En gaat over tot de orde van de dag

Naam en handtekening indieners:

Fractie DorpsBelang        Fractie VVD            Fractie    PvdA
Marion Riemens        Monique v.d. Linde        Wilma A. de Boer-Leijsma
Eddy van IJken
Bas Pouw

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *