Reactie Dorpsbelang op kadernota 2105


Geacht college,
Ook dit jaar is het een genoegen aan de hand van de door u opgestelde kadernota onze Algemene Beschouwingen aan u aan te bieden. Onze beschouwingen gaan voor een deel over ruimtelijke ordening, volkshuisvesting en verkeer. Zaken waar u in de kadernota over zwijgt. Voor DorpsBelang zou dat geruststellend moeten zijn en de indruk wekken dat er niets gebeurt maar dat is helaas wel even anders. Op deze terreinen verschillen wij aanzienlijk met u van inzicht en ook met de daden die u laat zien. Bij de genoemde onderwerpen komen wij hier maar wat graag op terug.
Met een coalitieakkoord, met de titel “Eemnes in beweging”, mag je verwachten dat er enig ambitie beschreven staat in de Kadernota m.b.t. de voornemens voor het jaar 2016 met een doorkijk tot en met 2019. Het persbericht waarin slechts wordt aangegeven om over te gaan op een nieuwe rekenmethodiek aangaande groot onderhoud en het voorstel dat de reserves WMO worden ingezet om tegenvallers op te vangen, gaf al een voorproefje dat de kadernota niet echt uitblinkt van daadwerkelijke voornemens. Voor de burgers is deze kadernota inhoudelijk niet te volgen, wat zijn nu de concrete plannen en ideeën voor met name 2016? Deze zullen er ongetwijfeld zijn, maar schrijf ze dan ook op en verwijs niet naar een coalitieakkoord, dan is het voor iedereen duidelijk.
Het zal geen verrassing zijn dat wij ons maar ten dele herkennen in het door u voorgestane beleid. Maar een compliment is op zijn plaats voor het financiële plaatje voor de komende jaren van de gemeente. Het college presenteert een nagenoeg sluitende begroting voor de jaren 2016 -2019 zonder extra bezuinigingen. Daarentegen is voor ons uit de kadernota niet op te maken wat nu de reële risico’s zijn die invloed kunnen hebben op het huishoudboekje. Wij zouden graag zien dat het college met een overzicht komt met eventuele onzekerheden en pijnpunten.
Communicatie:
Met geen woord wordt gerept over de communicatie met inwoners. In het coalitieakkoord is heel stoer opgeschreven dat op dit punt een cultuuromslag noodzakelijk is. Helaas moeten wij constateren de portefeuille communicatie niet in goede handen is bij de wethouder. Wij kunnen nog wel honderd keer in het presidium aankaarten dat de communicatie beter moet, maar blijkbaar is dit tegen dovemans oren gezegd. Keer op keer worden er fouten gemaakt, bewoners niet tijdig of helemaal niet geïnformeerd, raadsleden niet uitgenodigd waardoor zij belemmerd worden in hun functioneren. En een burgervader die de hoop op betere communicatie eigenlijk al heeft opgegeven. Dit alles zegt toch wel genoeg, geen fractie kan hier omheen, dus de bezem om het straatje schoon te vegen kan in de kast blijven.

Veiligheid:
DorpsBelang is geen voorstander van een subsidieregeling “keurmerk veilig wonen”. Uiteraard geeft een inbraak veel leed en schade, maar het subsidiëren van hang en sluitwerk is geen primaire taak van de gemeente. De laatste tijd is in samenspraak met de politie veel gedaan aan voorlichting, dit is positief ervaren, dus leg hier de focus op. Wel vreemd dat u voor deze regeling jaarlijks 2.500 Euro begroot waarbij wordt gedacht aan een subsidie van max. 250 Euro per woning. Dit zal uitkomen op ongeveer 10 a 20 woningen per jaar op een bestand van ruim 3.000 woningen in Eemnes. Daarnaast bevreemt het ons zeer dat u verder geen ambities heeft op het gebied van veiligheid, dit kunt u toch niet menen!
Handhaving:
Evenals vorig jaar vinden wij dat u op dit terrein tekort schiet. Er is weliswaar een door de Raad vastgesteld plan, maar het jaarlijks uitvoeringsprogramma nota bene voor het jaar 2015 heeft ons nog steeds niet bereikt. Als de geringe ambtelijke passie en inspiratie hiervoor ontbreekt, mag je ook niet verwonderd zijn over de falende resultaten. Fundamenteel vinden wij het onjuist dat voor de meeste zaken uitsluitend pas wordt opgetreden na klachten van burgers. Een volkomen onjuist uitgangspunt dat maatschappelijk ontwrichtend werkt. Veel beter is het dan ook om de handhavingstaken op de normale wijze onder gemeentelijk toezicht (een nieuwe Max) te laten uitvoeren. Net als vorig jaar zijn wij bereid hiervoor geld uit te trekken, dus laat deze dwalingen varen.
Mobiliteit:
U komt met een actieplan om knelpunten in het dorp omtrent de veiligheid van fietsers op te lossen of te verbeteren. Een prima voorstel, maar u vergeet dan toch niet stiekem de Laarderweg. Niemand kan ontkennen dat de veiligheid van voornamelijk fietsende kinderen op de Laarderweg hoge prioriteit in dit actieplan verdient, zeker gezien de drukte van al het verkeer. Of denkt dit college daar anders over?
Uw college heeft een dikke streep gehaald door de plannen om de Laarderweg aan te passen. Erg jammer dat dan niks aan de deze weg wordt gedaan. Of toch? Kortgeleden is er in de Raad gesproken over mogelijke zebra’s bij de Molenweg. De wethouder gaf aan dat er een meer omvattend plannetje wordt gemaakt. Worden wij hier deskundig buiten gehouden? Wij zijn zeer benieuwd wat de wethouder hier uitspookt, mogelijk kan de Raad ook nog iets toevoegen.
Verder vragen wij ons af wat nu exact de meerwaarde is voor het opstellen van een nieuw GVVP. Definitieve keuzes worden vaak op basis van een ad-hoc beslissing genomen. De raad zal waarschijnlijk dit jaar nog een besluit nemen over twee ingrijpende onderwerpen betreffende verkeersafwikkeling (2de ontsluiting Zuidpolder en HOV/ontsluiting A27). Beide voornemens zijn niet vastgelegd in een GVVP maar komen uit de mouw van deze coalitie. DorpsBelang stelt voor om het GVVP niet te actualiseren, scheelt gelijk weer 30.000 Euro.
Milieu:
Ook DorpsBelang is voor afvalscheiding. Maar uw voornemen om in de wijk overal afvalcontainers te plaatsen waar mensen hun restafval moeten storten, stuit in het dorp op menig kritiek. Vooralsnog zijn wij terughoudend. Is het praktisch goed uitvoerbaar, gaat het ten koste van groen en parkeerruimte in een wijk, hoe zit het met overlast voor omwonenden? Allerlei vragen die wij graag eerst beantwoord zien.
Het klimaatbeleid heeft een zeer hoge ambitie. Sommige keuzes zijn weliswaar niet de onze, maar dat er totaal 75.000 Euro wordt vrijgemaakt puur om een parttime medewerker duurzaamheid te behouden, kunnen wij niet rijmen.
Ongeveer de helft van de lantaarnpalen wordt voorzien van LED-verlichting. Op zich positief, maar LED-verlichting heeft een verblindend effect. Met name automobilisten, in het kader van veiligheid op de weg, moeten hier geen hinder van vinden, dus neem dit punt mee in de verdere uitwerking.
Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting:
Het ruimtelijk beleid van wethouder Zoetman verschilt erg van het onze. De kernrandstudies, waarvan één zonder bestuursopdracht en mandaat van de Raad, zijn beide gericht op het omzetten van de huidige groene landschappelijke functies naar grootschalige stedelijke functies. Je moet maar durven deze ruimtelijke vrijbuiterij een landschappelijke verbetering te noemen. Een wethouder die het publiek prikkelt door te vragen “Wat leven er bij u voor verlangens en initiatieven” wekt bij ons grote ergernis op. Daarnaast wil hij de laatste open plekjes in de kern ook nog vol laten bouwen. Betreffende de Zuidpolder krijgt de Raad nauwelijks informatie en worden keuzes gemaakt, zoals grotere verdichting en een fietsverbinding naar de Wakkerendijk, zonder dat de Raad om advies of instemming wordt gevraagd. Een nieuw deelplan wordt gemaakt en daarna vastgesteld door het college terwijl de Raad hierover pas iets te horen krijgt als de woningen in de verkoop gaan. Wethouder Zoetman luister het bandje nog eens na. U eiste als Raadslid dat het college de mening moet polsen en advies moet inwinnen bij de Raad, alvorens een definitief besluit wordt genomen. DorpsBelang heeft uw betoog toen ondersteund. Daarnaast wordt, althans dat vrezen wij, het bouwtempo opgevoerd met alle financiële nare gevolgen van het op de markt brengen van te veel huizen bij de huidige lage grondprijzen. Denk in dit verband ook eens aan de opdrogende plaatselijke vraag naar woningen. Kortom een veelheid van klachten en wat ons betreft ligt de boot naar Elba voor deze wethouder klaar voor vertrek in de haven.
Sociale Samenhang:
Wij hebben het gevoel dat Eemnes een goede start heeft gemaakt ten aanzien van de taken die erbij gekomen zijn in het sociaal domein. Het is een complexe materie, maar zeer essentieel omdat dit beleid uiteindelijk zijn beslag legt op ruim de helft van de gemeentelijke begroting. De Raad is goed voorgelicht en op de hoogte gehouden van de actuele stand van zaken, dus het kan wel!  Onze complimenten gaan dan ook uit naar wethouder Den Dunnen. Was even schrikken dat de switch naar Huizen ca. 50.000 Euro duurder uitviel, maar wij denken dat uiteindelijk een juiste keuze is gemaakt. Ook uw beleidsvoornemens kunnen wij ondersteunen. Daarentegen zit op dit terrein wel het grootste risico voor de gemeente. Uw uitgangspunt om naar een begrotingsevenwicht te koersen onderschrijven wij. Verder vragen wij aan de wethouder om begin 2016 met een uitgebreide evaluatie te komen.
Algemeen:
Een blijvende bron van zorg is toch de BEL-organisatie. Allereerst moeten wij constateren dat er redelijk wat goed gaat. Maar er blijven delen waar grote verbetermogelijkheden zijn. Dit is een lastige klus en vereist een sterk DB. En wat Eemnes betreft zit hem nu daar juist de kneep. Vorig jaar en ook eerder hebben wij al naar voren gebracht dat wij wethouder Rood niet de juiste man vinden voor deze positie. En ook nu handhaven wij dit standpunt. Als de boot naar Elba nog niet is vertrokken kunt u gerust instappen, toch leuk een stukje varen saampjes. Wij vragen de andere fracties om dit keer wel hun standpunt toe te lichten en hopelijk komt er nu wat meer steun om iemand anders de belangen van de BEL en van Eemnes te laten behartigen.
De afgelopen jaren heeft de Raad zich hard gemaakt om bij beloning in de publieke sector verantwoordelijk om te gaan met gemeenschapsgeld, kortweg de Balkenendenorm volgen. De motie hieromtrent van D66 en het CDA is unaniem aangenomen. De tekst in de motie was als volgt: “Draagt het college op om te onderzoeken welke bestuurders van de organisaties in de publieke sector, waarmee de gemeente Eemnes samenwerkt, de Balkenendenorm niet naleven; en om in alle onderhandelingen en schriftelijke contacten met deze organisaties, zowel op ambtelijk als bestuurlijk niveau, duidelijk kenbaar te maken dat de gemeente Eemnes op het standpunt staat dat honorering van bestuurders van deze instellingen binnen de Balkenendenorm dient te blijven.” Het komt een beetje op ons over nu de indieners van deze motie zelf op het pluche zitten dat deze opvatting minder heilig is. De BEL-organisatie is dus zo’n organisatie in de publieke sector en dus een verbonden partij van de gemeente. Wij hebben herhaaldelijk gevraagd wat het salaris is van de BEL-directeur en tot op heden nog steeds geen reactie mogen ontvangen. Daarom hebben wij sterk het vermoeden dat de huidige directeur ruim boven de norm wordt beloond. Argument dat de directeur extern is en dat dan deze norm niet geldt is natuurlijk flauwekul. Het blijft gemeenschapsgeld en daarnaast moest en zou met alle geweld de externe inhuur omlaag. Onze concrete vraag betreft: voert het college deze motie nog uit, ook richting de BEL?
Tot slot danken wij het college en de ambtenaren voor de totstandkoming van de kadernota en wensen u wijsheid, gezondheid en plezier in uw werkzaamheden toe.
Fractie DorpsBelang
Marion Riemens, Eddy van IJken, Bas Pouw en niet te vergeten ons burgerlid Bert Schreur

Comments & Responses

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *