Author Archives: Jacob Eek

Nestpraat


Velduil en Specht nestelen zich in een boom aan de rand van veld 4 in de Noordbuurt. Nu kan het nog, verzucht de vogel uit de familie der wijzen. Wat kan nog? tiktakt de bontgekleurde. Wel, ruisend vliegen tussen het groen, een muisje vangen hier en daar, spoken in de schemering en ervaren van weldadige rust. Hoezo? snerpt Ekster, die zich bij hen voegt. Oehoe meldt de opmars van marmer, steen en ijzer; een groot Huis van Eemnes, ter vervanging […]

Verslag openbare ledenvergadering (7 juni)


Ledenvergadering DorpsBelang, 7 juni 2016 Opening Voorzitter Jacob Eek opent de vergadering, en heet de 15 aanwezigen van harte welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van Dorien Walraven en Nanette van Popta. Bij de vorige algemene ledenvergadering in januari, is afgesproken om deze halfjaarlijkse bijeenkomst te houden. Cees Manten vraagt om op de agenda te zetten “plannen DB voor nabije en verdere toekomst”. Dit wordt bij punt 3 (algemene beschouwingen) en punt 4 (toekomst eemnes) behandeld. Penningmeester Jaap Bood meldt dat […]

Algemene Beschouwingen 2016 DorpsBelang


Geacht College, Voor ons ligt de kadernota waarin U zelf aangeeft dat er nauwelijks beleidsvoornemens in verwoord worden. Wat in het coalitieakkoord staat, is in gang gezet of inmiddels afgerond en de komende anderhalf jaar zullen de inwoners niet veel mogen verwachten van het gemeentebestuur. Zeer merkwaardig en knullig, wat moeten wij zeggen tegen de inwoners? Sorry, maar er zijn geen ambities, geen problemen die opgelost moeten worden, geen bestuurlijke zaken die spelen, geen voornemens om het dorp aangenaam te […]

7 juni openbare ledenvergadering


Op dinsdag 7 juni zal in café Staal op Wakkerendijk 21 een openbare algemene ledenvergadering van DorpsBelang plaatsvinden. De vergadering is openbaar, dus een ieder is welkom. De aanvang is om 20.00 uur. Agenda Opening Perikelen bestuur Eemnes Algemene beschouwingen (zie ook http://dorpsbelangeemnes.nl/?p=227) Toekomst Eemnes Statushouders Onveilige situatie Wakkerendijk Wat verder te tafel komt  

MOTIE STATUSHOUDERS


MOTIE De raad van Eemnes in vergadering bijeen op 25 april 2016; gelezen het College-memorandum Sociale woningbouw Eemnes d.d. 29 maart 2016; en overwegende: dat dit memorandum concludeert dat …”niet meer bouwen dan nu voorzien leidt tot een tekort van minstens tachtig woningen in de komende jaren, waardoor vanaf 2018 de sociale huurwoningen die beschikbaar komen vrijwel geheel ten goede komen aan mensen met voorrang, zoals statushouders…; dat dit een onwenselijke ontwikkeling is; dat in dit memorandum de Raad wordt […]

Voorlichting statushouders


Vestigen statushouders. Gezien de vele reacties uit het dorp t.a.v het plan van het college, om langs de A27 op het voormalig gronddepot woningen te plaatsen voor met name statushouders, en dus af te wijken van het reeds jarenlange beleid om deze mensen te spreiden over Eemnes is het hoogtijd om de mening en visie van Dorpsbelang duidelijk en beknopt uit een te zetten. Statushouders, zijn vluchtelingen, die door de asielaanvraag procedure heen zijn, en toestemming hebben gekregen, in Nederland […]

Bijen


DorpsBelang is al een tijd bezig om het leven van de de bijen in Eemnes een stuk aangenamer te maken. Hiervoor is op de openbare begraafplaats een bijenschans geplaatst. Daarnaast ijveren we  al vanaf het begin van de nieuwe ZuidPolder rekening te houden met bomen die voor bijen geschikt zijn. We hebben in het verleden al verzocht om te kijken of er ruimte is voor fruitbomen. De imkervereniging Blaricum en Omstreken heeft wethouder Rood, verantwoordelijk voor het groen, benaderd om […]

Overpeinzingen van een zelfstandige gemeente.


De dorpse gemeente, die honderden jaren geleden al een stad werd, spreekt nog wel eens met oude en nieuwe buren. Sommigen van hen leven nu samen, tegen wil en dank. Anderen flirten nog.  Wat zit er dan voor ons in het vat? Laat mij toch mezelf blijven dacht de oude stad, er zijn al genoeg anderen. Laat abstracties zoals bestuurskracht het niet winnen van mijn tastbare landschappelijke waarden. De vlakke polders van Eemland, de bijzondere lintbebouwing, de oude linies, de […]

Raadsagenda’s beter in de Rotonde


Dorpsbelang krijgt regelmatig klachten over de magere gemeentelijke pagina’s in Rotonde. De Rotonde (http://www.derotonde-eemnes.nl/) is DE krant voor en door Eemnes. De agenda’s van de raadsvergaderingen moeten hier op een goede en duidelijke manier in geplaatst worden. Door bezuinigingen is dat de laatste jaren achteruit gehold. Vandaar onderstaande motie om het college op te dragen om de gemeentelijke agenda’s weer op een volwassen manier in de Rotonde op te nemen. ************************************************************************************************************************** De raad van Eemnes, in vergadering bijeen op maandag […]

vragen over statushouders


Voor de raad van 15 februari is de volgende rondvraag ingediend. Er was enig onduidelijkheid of de stukken geheim waren, zoal in het verleden over de Ocriet als mogelijke locatie voor opvangcentrum, maar gelukkig kunnen we hier in de openbaarheid over praten. ************************************************************************************************************************** Geachte voorzitter en college, Wij lazen uw stuk over de huisvesting van statushouders (op de website: Eemnes moet statushouders vestigen). In het stuk wordt een nieuw beleidsvoornemen aangekondigd namelijk het tijdelijk onderbrengen van statushouders in te bouwen […]